De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft 2 prejudiciële vragen gesteld aan het Grondwettelijk Hof over recent bijgestelde verkavelingsvoorschriften binnen een 15 jaar oude verkaveling.

15 jaar oude verkaveling

De bevoegde overheid moet een aanvraag weigeren als deze strijdig is met onder meer (artikel 4.3.1 § 1 lid 1, 1° b) en c) VCRO):

  • verkavelingsvoorschriften inzake wegenis en openbaar groen
  • andere verkavelingsvoorschriften die betrekking hebben op verkavelingen die minder dan 15 jaar oud zijn op het moment van de vergunningsaanvraag

Uitzondering: er wordt op een geldige wijze afgeweken van de verkavelingsvoorschriften. 

Een 15 jaar oude verkaveling blijft wel een vergunningsgrond. In zoverre de aanvraag ermee in overeenstemming is kan de overheid een vergunning verlenen op grond van de 15 jaar oude verkaveling.

15 jaar oude verkavelingen vormen geen weigeringsgrond. Meer hierover in Schulinck Omgevingsrecht.

Het arrest

De deputatie verleent een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkavelingsvergunning. Een derde-belanghebbende vordert de vernietiging van die beslissing. Ze bekritiseert het gebrek aan verordenend karakter van de bijgestelde voorschriften. Immers, alleen verkavelingsvoorschriften van verkavelingen die jonger zijn dan 15 jaar vormen een weigeringsgrond (artikel 4.3.1 §1, lid 1 1°, c) VCRO).

Ook de Raad bevestigt dit standpunt van de derde-belanghebbende. De bijgestelde verkavelingsvoorschriften volgen namelijk het statuut van de verkaveling. De Raad stelt vast dat de bijgestelde voorschriften bij een 15 jaar oude verkaveling dus geen weigeringsgrond zullen vormen. Nochtans toetst de overheid de bijgestelde voorschriften wel aan de recente inzichten inzake de goede ruimtelijke ordening en de verhoging van het ruimtelijk rendement.

Dit zou tot een ongelijke behandeling kunnen leiden, enerzijds met voorschriften die ouder zijn dan 15 jaar binnen een 15 jaar oude verkaveling, anderzijds met nieuwe voorschriften binnen een verkaveling. De Raad stelt daarom 2 prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof.

Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!