Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 22 juni 2023 (nr. A-2223-1012). De Raad verduidelijkt in dat arrest dat aanvragers een planwijziging zonder formaliteiten kunnen vragen. 

Feiten

De aanvragers willen een stuk grond verkavelen in 82 loten voor halfopen en gesloten bebouwing, 4 kavels voor parkwoningen en 3 kavels voor meergezinswoningen.

In graad van administratief beroep adviseert de provinciale omgevingsambtenaar onder meer om lot E2 uit de vergunning te sluiten. De omgevingsambtenaar verwijst naar het advies van de provinciale dienst waterlopen. Dat advies stelt vast dat het lot gelegen is in fluviaal overstromingsgebied.

De aanvragers leveren tijdens de administratieve beroepsprocedure een eenzijdige verbindende belofte af. Daarin zien ze af van bebouwing op het betreffende lot. Zo draagt de vrijgekomen ruimte bij aan het waterbergend vermogen van het aanvraagterrein.

De deputatie verleent een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden onder voorwaarde dat lot E2 onbebouwd blijft.

Derden belanghebbenden kunnen zich niet vinden in deze beslissing en trekken naar de Raad. Ze beargumenteren onder meer dat de aanvragers een formeel wijzigingsverzoek hadden moeten indienen. Bovendien heeft de deputatie niet onderzocht of een bijkomend openbaar onderzoek nodig was.

De planaanpassing en het wijzigingsverzoek

De Raad wijst erop dat een planaanpassing in de zin van artikel 4.3.1 §1 lid 2 en 3 VCRO moet voldoen aan de criteria van artikel 30 OVD. Dat betekent, net zoals in eerdere rechtspraak werd aangenomen, dat de planwijziging steeds op initiatief of verzoek van de aanvrager gebeurt.

Dat het wijzigingsverzoek gebeurt via een eenzijdig verbindende belofte speelt volgens de Raad geen rol. Formeel gelden er geen vormvereisten. De planaanpassing hoeft dus niet via een formeel wijzigingsverzoek gebeuren. Het kan ook via een argumentatienota, replieknota of, zoals in dit dossier, een eenzijdig verbindende belofte.

Wel moet het bestuur voldoen aan alle criteria opgesomd in artikel 30 OVD. Dat betekent dus ook een onderzoek naar de vraag of een nieuw openbaar onderzoek nodig is. Dat is namelijk steeds nodig als de wijziging:

  1. niet tegemoet komt aan adviezen, standpunten, opmerkingen en bezwaren
  2. en als de wijziging kennelijk een schending van de rechten van derden met zich meebrengt

In dit geval had de deputatie niet onderzocht of een nieuw openbaar onderzoek nodig was. Er ontbreekt iedere motivering waarom het bestuur geen nieuw openbaar onderzoek nodig achtte. Onder meer op grond van deze reden vernietigt de Raad de verkavelingsvergunningsbeslissing.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over vergunnningsprocedure vinden onze klanten in de databank van Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag zeker een demo aan!

Wist je dat Schulinck ook opleidingen geeft? In de opleiding Omgevingsvergunning: het beoordelen van de aanvraag leer je alles over de vergunningsprocedure. Neem zeker een kijkje in ons aanbod.