Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 11 januari 2023 (nr. A-2324-0345). De Raad bevestigt de onwettigheid van de afwijkingsregel op de algemene geluidsnomen bij omlopen voor motorvoertuigen.

In deze zaak voldoet de aanvraag voor een motorcrossterrein niet aan de algemene milieuvoorwaarden voor geluid. Artikel 5.32.10.1 §3 VLAREM II bepaalt namelijk dat de geluidsnormen in hoofdstuk 4.5 VLAREM II niet gelden voor omlopen voor motorvoertuigen.

Bij het arrest van 8 februari 2021 (nr. 249.746) oordeelde de Raad van State echter dat artikel 5.32.10.1 §3 VLAREM II onwettig is. De afwijkingsregel moest dus op basis van artikel 159 Grondwet buiten toepassing worden gelaten. Dit door de schending met het standstill-beginsel.

Toch geldt artikel 159 Grondwet alleen voor de met rechtspraak belaste organen. Een orgaan van actief bestuur mag een onwettige bepaling niet zelf buiten toepassing laten. Dit betekent dat een vergunningverlenende overheid niet zelf kan oordelen over de wettigheid van artikel 5.32.10.1 §3 VLAREM II. Wel is het aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen om als rechtscollege de aangevoerde onwettigheid te onderzoeken.

Net als de Raad van State oordeelt ook nu de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat artikel 5.32.10.1 §3 VLAREM II onwettig is. Het vernietigt en weigert bijgevolg de omgevingsvergunning voor het motorcrossterrein.

Let wel: tot nu toe blijft artikel 5.32.10.1 §3 VLAREM II ongewijzigd. Met een arrest van zowel Raad van State als de Raad voor Vergunningsbetwistingen is een gewaarschuwde uitbater er dan ook twee waard.