Kan een omgevingsvergunninng worden verleend voor het bouwen van een woning die de kavelindeling te buiten gaat in het geval de verkavelingsvoorschriften ouder dan 15 jaar zijn?

Antwoord:

Artikel 4.3.1. § 1,1° c  VCRO bepaalt dat wanneer een omgevingsvergunningsaanvraag strijdig is met de voorschriften van een verkaveling,  die ouder zijn dan 15 jaar, dit geen weigeringsgrond vormt om de vergunning te verlenen. Dit op voorwaarde dat de aanvraag geen betrekking heeft op openbaar groen of openbare wegenis.

In dit verband is het van belang te benadrukken dat de verkavelingsvoorschriften enerzijds de tekstuele voorschriften en anderzijds het verkavelingsplan (grafische voorschriften vb. ingekleurde bouwzone of bouwvrije strook) omvatten. Dit brengt met zich mee dat de grafische voorschriften eventueel zouden kunnen wegvallen als weigeringsgrond.

Wanneer een aanvraag wordt ingediend voor het bouwen van een woning over 2 of meer kavels heen, dan zou uit bovenstaand artikel kunnen worden afgeleid dat er van de kavelgrenzen kan afgeweken worden zonder een voorafgaande bijstelling of wijziging van de verkaveling, voor zover er geen verkavelingsplichtige handeling gesteld wordt.

Recente rechtspraak stelt echter dat niet over de kavelgrenzen heen kan gebouwd worden zonder de vereiste wijziging of bijstelling van de verkaveling. M.a.w. artikel 4.3.1. § 1,1° c VCRO voorziet niet in de mogelijkheid om voorbij te gaan aan de kavelindeling uit het verkavelingsplan (RvVb 26 mei 2020, nr. A/1920/0866).

In een andere vraag van de week leest u of het voorschrift van een omgevingsvergunning voor verkaveling automatisch opgeheven wordt door een later voorschrift dat hiermee onverenigbaar is.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!