Het omgevingsrecht kwam de voorbije periode geregeld aan bod in de media. We vestigen de aandacht op volgende interessante ontwikkelingen.

Stikstof

In de nasleep van het stikstofarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft Vlaams minister voor Omgeving, Zuhal Demir, een ministeriële instructie uitgezonden, zo meldt de Standaard. Hiermee reikt de minister een tijdelijk beoordelingskader aan in afwachting van een definitieve regeling rond stikstof.

De oude Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), die door het Stikstofarrest onder vuur kwam te liggen, hanteerde een drempel van 5% waaronder vergunningen met extra stikstofuitstoot mogelijk waren.

In het huidige, tijdelijke kader geldt dat voor vergunningsaanvragen die leiden tot ammoniakuitstoot (NH3), voornamelijk in landbouwsector, er geen drempelwaarde gehanteerd wordt. De aanvrager moet dan via een Passende Beoordeling aantonen dat er geen significant negatief effect is op de omliggende beschermde natuurgebieden. Desgevallend moeten er maatregelen genomen worden om de ammoniakuitstoot te verminderen.

Voor de uitstoot van stikstofoxide (NOx), eerder industrie- en transportsector, geldt volgens het tijdelijke kader de drempelwaarde van 1%. Projecten onder deze grens worden geacht geen betekenisvolle ongunstige effecten te hebben. Projecten met meer dan 1 procent extra uitstoot van stikstof moeten ook een Passende Beoordeling ondergaan.

De definitieve regels in een nieuwe Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zouden ten vroegste in het najaar komen.

Bronnen:

De Standaard: Vlaanderen zet Landbouw op streng stikstofdieet

Zuhal Demir verspreidt richtlijnen om vergunningsstop te voorkomen na stikstofarrest

Water

Ook in de strijd tegen waterschaarste werden inspanningen geleverd. In opdracht van Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, werd een afwegingskader gemaakt om bij waterschaarste de gepaste maatregelen te kunnen nemen.

Het afwegingskader is een hulpmiddel voor het bestuur om tijdens periodes van extreme droogte en dreigende waterschaarste doordachte en wetenschappelijk onderbouwde maatregelen te nemen om het risico op waterschaarste en de gevolgen ervan te beperken.

Meer over het waterbeleid in Vlaanderen leest u in de thematische verdieping Water in de databank van Schulinck.

Meer over het Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte en waterschaarste leest u hier.