De Raad van State bevestigt in de arresten van 22 april 2022 dat de niet gelijktijdige zending van een afschrift van een beroepschrift niet altijd leidt tot onontvankelijkheid van het beroep.

Administratief beroep

Degene die een administratief beroep instelt tegen een omgevingsvergunning moet:

  • gelijktijdig en
  • per beveiligde zending

een afschrift van het beroepschrift bezorgen aan:

  1. de vergunningsaanvrager, behalve als hij zelf het beroep instelt
  2. de deputatie, als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
  3. het college van burgemeester en schepenen, behalve als het zelf het beroep instelt

De vereiste van gelijktijdigheid in artikel 56 OVD betekent weliswaar dat op de dag van het beroep ook een afschrift van het beroepschrift per beveiligde zending moet volgen aan de vergunningsaanvrager (, de deputatie) en het CBS.

De vereiste van gelijktijdigheid geldt in principe op straffe van onontvankelijkheid van het beroep (artikel 56 lid 3 OVD).

Niet gelijktijdige zending is niet altijd onontvankelijk

Eerder oordeelde de Raad voor Vergunningenbetwistingen echter dat de niet gelijktijdig zending van een afschrift van het administratief beroep niet noodzakelijk moet leiden tot de onontvankelijkheid van het beroep.

Recent bevestigde de Raad van State deze rechtspraak in 2 arresten (RvS 21 april 2022, nr. 253.536 en RvS 21 april 2022, nr. 253.537).

In het licht van het verdrag van Aarhus menen de rechtscolleges namelijk dat de sanctie de toegang van belanghebbenden tot de administratieve beroepsprocedure niet op onevenredige wijze mag bemoeilijken.

Het niet strikt gelijktijdig bezorgen van een afschrift van het administratief beroepschrift heeft daarnaast het belang van het college van burgemeester en schepenen niet geschaad. De normdoelstelling van de formaliteit werd in deze dossiers dan ook bereikt.

Meer nieuws?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u als gemeente via de nieuwsbrief wekelijks een update van actuele informatie binnen het omgevingsrecht.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!