Vorige week stonden er heel wat wijzigingen op de agenda van het Vlaams Parlement en de regering. Zo bekrachtigde het Vlaams Parlement enkele nieuwe decreten belangrijk voor de vergunningverlening met betrekking tot een nieuw decretaal beoordelingselement en de optimalisering van complexe projecten. Ook kondigt de Vlaamse Regering enkele wijzigingsbesluiten aan. De redactie zet hieronder alles op een rijtje.

Nieuw decretaal beoordelingselement

Een aanpassing van de VCRO roept een nieuw decretaal beoordelingselement in het leven. Nieuw artikel 4.3.9 VCRO legt voorwaarden op voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen of herbouwen van een gebouw of voor het verkavelen van gronden. Zo zal voor huishoudelijk afvalwater de aansluiting noodzakelijk zijn op:

 • de riolering
 • bij gebrek aan riolering: een individuele zuivering of een kleinschalige private (groeps)waterzuivering

Zonder deze aansluiting kan de bevoegde overheid geen omgevingsvergunning verlenen. Dit zal volgens de Vlaamse Regering een bijkomende garantie bieden naar het behouden van de zuiveringsgraad van huishoudelijk afvalwater en een achteruitgang voorkomen.

Artikel 4.3.9 VCRO treedt in werking op 31 december 2024.

Optimaliseren regelgeving inzake complexe projecten

De Vlaamse Regering optimaliseert het Decreet Complexe Projecten. De Raad voor vergunningsbetwistingen moet een vernietigingsberoep tegen een voorkeursbesluit nu boven bij voorrang behandelen.

Zie ook dit nieuwsbericht

Nieuwe wijzigingsbesluiten

De Vlaamse Regering geeft haar principiële goedkeuring aan de volgende wijzigingsbesluiten.

 • wijziging VLAREM II:
  • algemene voorwaarden voor de beheersing van verontreiniging door kunststof granulaat
  • sectorale voorwaarden voor brandstoffen en brandbare vloeistoffen
  • sectorale voorwaarden voor de opslag van gevaarlijke producten
  • milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde particuliere stookolietanks met een inhoud van minder dan 5.000 kg
 • wijzigingen Vrijstellingsbesluit:
  • uitbreidingen van enkele bestaande vrijstellingsgronden
  • aanpassingen van enkele algemene en bijzondere voorwaarden
 • wijziging bevoegdheidsverdeling omgevingsvergunningen: zowel aan de Vlaamse als provinciale lijst voert de Vlaamse Regering wijzigingen door

De wijzigingsbesluiten gaan nu voor advies naar de Raad van State. De redactie volgt de stand van zaken verder voor jullie op.