Het wijzigingsdecreet van 14 juli 2023 maakt de Raad voor Vergunningsbetwistingen (‘Raad’) bevoegd voor de behandeling van beroepen tegen besluiten tot definitieve vaststelling van RUP’s en stedenbouwkundige verordeningen. Ook de beroepen tegen definitieve voorkeursbesluiten en projectbesluiten rond complexe projecten zijn nu voor de Raad.

Wijzigingen

De wijzigingen krijgen vorm in de VCRO, het DBRC-decreet en het Decreet complexe projecten. Hieronder volgt alvast een deel van de wijzigingen belangrijk voor gemeenten.

Opschorting planbatenheffing

De procedure tot schorsing van het RUP voor de Raad zorgt voor een opschorting van de planbatenheffing (artikel 2.6.7 VCRO). Dit naar analogie met de procedure voor de Raad van State.

Beroep instellen en tussenkomende partijen

Elke benadeelde en belanghebbende partij kan beroep instellen (artikel 4.8.11 §3 VCRO). Dezelfde partijen kunnen ook tussenkomen in de procedure (artikel 4.8.21 VCRO).

Het decreet neemt de definitie van ‘belanghebbenden’ over uit artikel 19 lid 1 RvS-wet. Zo wil de Vlaamse Regering een beperking van de toegang tot de bestuursrechter voorkomen.

Verder gelden de procedurele bepalingen in het DBRC-decreet die van toepassing zijn op de RvVb.

Zo blijft de beroepstermijn van 60 dagen bestaan. Deze termijn vangt aan (artikel 4.8.11 §4 VCRO):

  • na de individuele betekening van het besluit
  • na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad in de andere gevallen

Voorgaande geldt ook wat betreft de complexe projecten (artikel 45 Decreet complexe projecten).

Behandeling bij voorrang 

De belangrijkste nieuwigheid is de behandeling bij voorrang (artikel 10 DBRC-decreet). Met oog op het verkorten van de doorlooptijden behandelt de Raad de beroepen tegen RUP’s, stedenbouwkundige verordeningen en voorkeursbesluiten en projectbesluiten inzake complexe projecten bij voorrang. Meer details daarover volgen in het latere uitvoeringsbesluit.

Resultaat

Inkorten doorlooptijd

Het contrast tussen de doorlooptijden bij de Raad van State en de Raad is groot. De doorlooptijd bij de Raad van State is op dit moment iets meer dan 2 jaar. De Raad werkt een dossier af in ongeveer de helft van de tijd.

Optimaliseren procedure

Bovendien zou de beslissingsbevoegdheid overdragen aan de Raad ook de procedure kunnen optimaliseren. De beslissingen hangen vaak af van een aangepast onderliggend of nieuw RUP. Door de bevoegdheid over te dragen moet de Raad niet te wachten op een arrest van de Raad van State. De beoordeling van de wettigheid van een RUP en van een vergunning is in de toekomst dus samen mogelijk.

De bevoegdheidswijziging vormt hierdoor voor de Vlaamse Regering dan ook een logische stap.

Overgangsperiode 

Om de rechtszekerheid te beschermen bevat het wijzigingsdecreet ook een overgangsregeling. De oude regels blijven namelijk van toepassing op voorlopig of in ontwerp vastgestelde besluiten voor de inwerkingtreding van dit decreet.

De Vlaamse Regering heeft nog geen datum van inwerkingtreding gegeven. Dit zal voor 31 december 2024 moeten gebeuren. Nu is het dus wachten op de verdere uitvoeringsbepalingen vanuit de Vlaamse Regering.

Wist je dat?

Onze klanten kunnen de wijzigingen al raadplegen in de actuele wetteksten in onze databank (zie VCRODBRC-decreet en Decreet complexe projecten)

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!