Vraag: Weerlegt een brief het vermoeden van vergunning, indien uit deze brief de opmaak van een tijdig opgemaakt proces-verbaal blijkt (artikel 4.2.14., §2 VCRO)?

Antwoord: Neen, alleen het PV zelf of een niet anoniem bezwaarschrift kan het vermoeden weerleggen (RvVb 3 september 2020, nr. A-2021-0014).

De opname in het vergunningenregister van het vermoeden van vergunning kan dus niet worden geweigerd op basis van een proces-verbaal waarvan het bestaan ervan enkel volgt uit briefwisseling, terwijl dat proces-verbaal zelf niet aan het administratief dossier gevoegd is.

Uit het aangehaalde arrest van de RvVb 3 september 2020, nr. A-2021-0014 blijkt volgende redenering:

“Uit hetgeen voorafgaat, blijkt niet dat de verwerende partij de weigering tot opname in het vergunningenregister van de 111 m aanlegsteigers rechts van de clubboot en de houten berging geënt heeft op een tijdig opgesteld proces-verbaal of niet-anoniem bezwaarschrift in de zin van artikel artikel 4.2.14., §2 en 5.1.3, §2 VCRO. Zoals de verzoekende partij terecht aanvoert, bewijst de verwijzing in een schrijven van het Ministerie van Openbare Werken, Bestuur van de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening naar een op 8 oktober 1974 opgesteld proces-verbaal, zonder dat het kwestieuze proces-verbaal nog fysiek aanwezig lijkt te zijn, niet noodzakelijk het bestaan van dat proces-verbaal, laat staan de inhoud ervan. Eventueel tegenbewijs aan de hand van een niet anoniem bezwaarschrift kan in het verlengde daarvan ook slechts door middel van een onderzoek van dat niet-anoniem bezwaarschrift zelf worden geleverd. De verwerende partij maakt zonder overlegging van een (afschrift van een) proces-verbaal en/of een (afschrift van een) niet-anoniem bezwaarschrift opgesteld binnen een termijn van vijf jaar na het plaatsen van de aanlegsteiger en houten berging niet aannemelijk dat zij een zorgvuldig onderzoek gevoerd heeft omtrent het verzoek tot opname in het vergunningenregister.”

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!