Vraag: Wanneer gaat voor de aanvrager van een omgevingsvergunning de termijn in om beroep aan te tekenen tegen een stilzwijgende weigeringsbeslissing?

Antwoord: De dag na de datum van de betekening van de stilzwijgende beslissing van het CBS (Artikel 54, 1° OVD (in samen lezing met artikel 55, 56 lid 1, 4° en 62 lid 1, 1° OVB) en RvVb. 2 september 2021, nr. A/2122/0021)

Een stilzwijgende weigering doet zich voor wanneer een gemeente niet binnen de bij het OVD vastgestelde termijn een beslissing over een vergunningsaanvraag neemt (artikel 32 en 46 OVD).

Volgens artikel 54 OVD gaat de beroepstermijn van 30 dagen in:

“1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt; (…)”

De “beslissing” betreft (artikel 55 OVB):

  • een uitdrukkelijke, of
  • een stilzwijgende beslissing over een vergunningsaanvraag = stilzwijgende weigeringsbeslissing

De regels voor de bekendmaking van de beslissing staan in de artikelen 55, 56 lid 1, 4° en 62 lid 1, 1° OVB. Volgens de artikelen 55 en 62 OVB volgt de betekening (= kennisgeving per beveiligde zending) aan de aanvrager, van zowel de uitdrukkelijke als de stilzwijgende beslissing, binnen een ordetermijn van 10 dagen. Een ordetermijn houdt in dat de overschrijding daarvan mogelijk is en deze niet automatisch leidt tot sancties.

Artikel 54, 1° OVD in samenhang gelezen met de voormelde relevante uitvoeringsbepalingen in het OVB bepalen m.a.w. duidelijk en ondubbelzinnig dat er een betekening moet gebeuren aan de aanvrager van de vergunning, ook wanneer het een stilzwijgende beslissing betreft.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt in zijn arrest van 2 september 2021 (nr. A/2122/0021) dan ook dat in het geval van een stilzwijgende weigeringsbeslissing de beroepstermijn voor de aanvrager slechts begint te lopen de dag na de datum van betekening van de stilzwijgende beslissing van het CBS:

“Ook in het geval van een stilzwijgende weigering van de vergunning begint de beroepstermijn voor de aanvrager dus slechts te lopen de dag na kennisgeving van de stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Anders oordelen strijdt met de duidelijke tekst van artikel 54, 1° OVD, gelezen in samenhang met artikel 36 OVD in samenhang gelezen met artikelen 55, 56 lid1, 4° en 62, lid 1, 1° OVB.”

In deze concrete zaak verstreek de termijn om een beslissing over de vergunningsaanvraag te nemen op 7 januari 2021. Er volgde een stilzwijgende weigeringsbeslissing van het CBS op 11 januari 2021 dewelke werd betekend aan de aanvrager op 13 januari 2021.
Verkeerdelijk ging de deputatie er vanuit dat de beroepstermijn tegen de beslissing van CBS verstreek op 7 februari 2021. De Raad volgt de deputatie niet en acht het administratief beroep van de aanvrager op 10 februari 2021 tegen de stilzwijgende weigeringsbeslissing, gelet op de betekening van de stilzwijgende weigeringsbeslissing van 11 januari 2021 aan de aanvrager op 13 januari 2021, niet laattijdig.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!