Vraag: Zijn de basisrechten (artikel 4.4.10 ev VCRO) van toepassing op een constructie binnen een zonevreemde verkaveling van minder dan 15 jaar oud?

Antwoord: Neen, deze constructie beantwoordt niet aan de definitie van een zonevreemde constructie.

De zonevreemde basisrechten zijn van toepassing op vergunningsaanvragen inzake hoofdzakelijk vergunde en niet verkrotte zonevreemde constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen of uithangborden (artikel 4.4.10 §1 VCRO). Artikel 4.1.1, 17° VCRO definieert die zonevreemde constructies als volgt:

  • hetzij een constructie die niet beantwoordt aan de voor het perceel geldende bestemmingsvoorschriften en die niet gelegen is binnen een minder dan vijftien jaar oude niet-vervallen verkaveling;
  • hetzij een constructie die gelegen is in een reservatiestrook en die niet behoort tot de nutswerken waarvoor de reservatiestrook is afgebakend.

Constructies gelegen binnen een minder dan 15 jaar oude niet-vervallen verkaveling kunnen derhalve geen zonevreemde constructie zijn (en bijgevolg aanspraak maken op de zonevreemde basisrechten), aangezien deze niet voldoen aan de definitie in artikel 4.1.1, 17° VCRO. De vergunningsaanvraag zal in dat geval getoetst moeten worden aan de geldende verkavelingsvoorschriften (artikel 4.3.1 § 1, 1° c) en d) VCRO).

Constructies gelegen binnen een meer dan 15 jaar oude zonevreemde verkaveling kunnen wel als zonevreemde constructies worden beschouwd wanneer aan de onderliggende strijdige (meestal gewest)bestemming getoetst wordt. Verkavelingsvoorschriften ouder dan 15 jaar (uitgezonderd degene inzake wegenis en openbaar groen) kunnen buiten toepassing worden gelaten bij de beoordeling van een stedenbouwkundige vergunningaanvraag die strijdig is met die voorschriften (artikel 4.3.1 § 1, 1° c) en d) VCRO), omdat deze voorschriften niet langer een weigeringsgrond vormen. Als gevolg van dergelijke abstractie zal de constructie, die gebouwd is naar aanleiding van de verkaveling, getoetst moeten worden aan de onderliggende (gewest)planbestemming. Wanneer de hoofdzakelijk vergunde en niet verkrotte constructie bijgevolg zonevreemd is t.a.v. het onderliggende bestemmingsplan kunnen de basisrechten worden ingeroepen. Dit op voorwaarde dat artikel 4.3.1 § 1 lid 4 VCRO buiten beschouwing wordt gelaten, bij strijdigheid of onverenigbaarheid van de aanvraag met de niet-vervallen verkaveling ouder dan 15 jaar.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!