Vraag: Een eigenaar van meerdere aangrenzende kadastrale percelen wenst één ervan integraal te verkopen. Moet de gemeente in kennis gesteld worden van deze verticale splitsing?

Antwoord:

Wanneer de voorwaarden van artikel 5.2.2 VCRO vervuld zijn, beïnvloedt de splitsing van een grond op de kadastrale perceelsgrenzen NIET de verplichting de eenvoudige splitsing te betekenen aan de gemeente of stad van de ligging van de grond.

Het verticaal afsplitsen van een grond die samenvalt met de kadastrale perceelsgrenzen, vereist steeds de betekening van de eenvoudige splitsing (bv. splitsing met oog op aankoop voor inlijving bij de tuin van de koper) of de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van grondenwanneer de voorwaarden daartoe vervuld zijn (bv. splitsing met oog op aankoop voor woningbouw). En dit naargelang de verticale splitsing al dan niet verkavelingsplichtig is.

Uit parlementaire voorbereidingen van decreet van 27 maart 2009 tot wijziging van het DORO blijkt dat geen rekening wordt gehouden met de indeling in kadastrale percelen. Wat van belang is, is dat één aaneensluitend onroerend goed, ongeacht het aantal kadastrale nummers, aan één eigenaar toebehoort en dat daarvan een deel wordt afgesplitst met oog op vervreemding bv. verkoop van kadastraal perceel met oog op vergroting van de tuin van de koper.

Bij gebrek aan verticale splitsing, is er sprake van een stedenbouwkundige inbreuk.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!