Vraag: Kunnen de voorwaarden van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen worden bijgesteld?

Antwoord: Ja, in tegenstelling tot vroeger kunnen ook de voorwaarden van een omgevingsvergunning voor o.m. stedenbouwkundige handelingen worden bijgesteld.

Met het wijzigingsbesluit inzake de omgevingsvergunning van 11 september 2020 is artikel 82/1 OVD in werking getreden op 3 november 2020. Het artikel heeft de mogelijkheid tot het bijstellen van de voorwaarden in de omgevingsvergunning uitgebreid tot de voorwaarden m.b.t. ruimtelijke ordening, kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzingen. Voor de inwerkingtreding van dat artikel was het slechts mogelijk om de milieuvoorwaarden in een omgevingsvergunning bij te stellen en dit op gemotiveerd verzoek van de vergunninghouder of exploitant.

Voor de bijstelling van de verkavelingsvoorwaarden is een afzonderlijke regeling voorzien (artikel 84artikel 86 OVD).

De voorwaarden voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen kunnen worden bijgesteld op gemotiveerd verzoek van de vergunninghouder (artikel 82/1 OVD), maar niet op gemotiveerd verzoek van de gemeente of het betrokken publiek zoals mogelijk bij de milieuvoorwaarden (artikel 82 OVD).

De procedure tot bijstellen van de voorwaarden is wel dezelfde als bij de bijstelling van de milieuvoorwaarden, m.a.w. overeenkomstig de gewone procedure (artikel 100artikel 107 OVB).

Met de uitbreiding van het toepassingsgebied voor het bijstellen van de voorwaarden beoogt de Vlaamse Regering te vermijden dat een volledige nieuwe vergunningsaanvraag moet worden ingediend. Het onderzoek tot het verzoek tot bijstelling is namelijk beperkt tot de voorwaarde en niet tot de oorspronkelijke vergunning. De bijstelling mag evenwel niet raken aan de verenigbaarbaarheid van de vergunde handeling met de bestaande regelgeving en de goede ruimtelijke ordening.

Meer informatie over het bijstellen (van de voorwaarden) van de omgevingsvergunning vindt u terug in de databank Schulinck Omgevingsrecht.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!