Vraag: Volstaat een melding voor de oprichting van een bijgebouw aan een vergunde woning wanneer er zich al een vrijstaand bijgebouw in de nabijheid bevindt?

Antwoord:

Ja, wanneer de totale oppervlakte van de bestaande en de op te richten aangebouwde bijgebouwen maximaal 40 vierkante meter bedraagt en de andere voorwaarden van artikel 4 van het Meldingsbesluit zijn vervuld.

Voor de toepassing van dit artikel 4 worden als bijgebouwen beschouwd : de fysiek aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw.

In het verslag aan de Vlaamse Regering mbt het meldingsbesluit staat letterlijk vermeld:

De totale oppervlakte van alle aangebouwde bijgebouwen blijft beperkt tot 40 m2, dit om te vermijden dat door een cumulatief gebruik van deze regeling, de werken een te grote stedenbouwkundige impact op de omgeving krijgen.

Ondanks de nabijheid van een vrijstaand bijgebouw (i.c. een vrijstaande garage), betreft de garage een bestaand vrijstaand gebouw. Bijgevolg moet met de oppervlakte van deze vrijstaande garage geen rekening worden gehouden in kader van het oppervlakte criterium ten belope van 40m2.

Bovenstaande meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen mogen wel nooit strijdig zijn met de voorschriften van:

  • stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg; of
  • vergunningen voor het verkavelen van gronden, of met de uitdrukkelijke voorwaarden van omgevingsvergunningen (artikel 6 Meldingsbesluit).

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!