Vraag: Mag de gemeente een inschrijving in het bevolkingsregister weigeren omdat permanente bewoning niet is toegelaten?

Antwoord: Neen, de gemeente mag een inschrijving om redenen van ruimtelijke ordening niet weigeren (bv. onvergunde woning, weekendverblijf ect.). Wel krijgt de persoon een voorlopige inschrijving.

De inschrijving in het bevolkingsregister en de regelgeving inzake ruimtelijke ordening staan in principe los van elkaar. Wel kan de duur en het einde van de voorlopige inschrijving o.m. afhangen van een beslissing of maatregel van de gemeente om een einde te maken aan de onregelmatige toestand (bv. een regularisatievergunning).

Dit volgt uit artikel 1 § 1, 1° lid 2 Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten:

“De personen die zich vestigen in een woning waarin permanente bewoning niet is toegelaten om redenen van veiligheid, gezondheid, urbanisme of ruimtelijke ordening, zoals vastgesteld door de daartoe bevoegde gerechtelijke of administratieve instantie, kunnen enkel door de gemeente voorlopig worden ingeschreven in de bevolkingsregisters. Hun inschrijving blijft voorlopig zolang de hiertoe bevoegde gerechtelijke of administratieve instantie geen beslissing of maatregel heeft genomen om een einde te maken aan de aldus geschapen onregelmatige toestand. De voorlopige inschrijving neemt een einde zodra de personen de woning hebben verlaten of een einde wordt gesteld aan de onrechtmatige toestand.”

Het feit dat de gemeente een persoon op een bepaald adres voorlopig heeft ingeschreven, houdt dus geenszins een gedogen in van de onvergunde toestand, maar volgt rechtstreeks uit het voormelde wetsartikel.

Een (voorlopige) inschrijving in het bevolkingsregister staat de gemeente dan ook niet in de weg om een handhavingsprocedure op te starten voor een onvergunde woning en/of de onvergunde functiewijziging (bv. van verblijfsrecreatie naar wonen). Meer over de handhavingsprocedure vindt u in de thematische verdieping Handhaving ruimtelijke ordening.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!