Vraag: Kan de gemeente inzage, uitleg of een afschrift van een handhavingsdossier weigeren?

Antwoord:

Ja, het Bestuursdecreet voorziet uitzonderingen op de openbaarheid van bestuursdocumenten ten behoeve van de strafvordering, een administratieve sanctie, het vertrouwelijk karakter voor administratieve handhaving ect. (artikel II.33 ev. Bestuursdecreet).
Een concrete beoordeling is evenwel noodzakelijk.

De aanvrager alsook de omgevingsambtenaar of de gemeentelijke handhaver die het verzoek om openbaarmaking ontvangt, volgen de procedure en termijnen in artikel II 40 e.v. Bestuursdecreet.

Zo dient de aanvrager o.a. het verzoek om openbaarmaking schriftelijk (e-mail of brief) in. Een telefoon naar de betrokken ambtenaar of handhaver volstaat dus niet.

Let op! Wanneer de VCRO, het DABM of het OVD een ruimere toegang voorzien tot bestuursdocumenten, hebben deze voorrang op de openbaarheidsregels uit het Bestuursdecreet (artikel II 27 Bestuursdecreet).

Enkele voorbeelden:

  • Artikel 6.2.4 VCRO voorziet zelf de betekening van een kopie van het proces-verbaal aan de vermoedelijke overtreder van een stedenbouwkundig misdrijf binnen een termijn van 14 dagen na afsluiting.
  • De vermoedelijke overtreder van een milieumisdrijf ontvangt, op straffe van verval van de bijzondere bewijswaarde, binnen een termijn van 14 dagen na afsluiting een kopie van het proces-verbaal van de (lokale) toezichthouder milieuhandhaving (artikel 16.3.25 lid 2 DABM).

Wanneer een klager inzage, uitleg of een afschrift vraagt van een proces-verbaal in een lopend handhavingsdossier (opsporingsonderzoek), zal de algemeen directeur of de gedelegeerde het verzoek echter moeten weigeren (o.a. artikel II.33, 4° Bestuursdecreet).