Dat Vlamingen geboren zijn met een baksteen in de maag, weten we al langer. Met hun vragen kloppen ze waarschijnlijk ook bij uw gemeente aan. Daarom lichten we in dit artikel enkele belangrijke bouwbegrippen toe. Zo leggen we het verschil uit tussen verbouwen en herbouwen en ontdekt u wat de termen ‘woonlaag’, ‘bouwwerken’, ‘bouwvolume’ en ‘zorgwonen’ nu juist betekenen. 

Woonlaag & bouwlaag

Een woonlaag is iedere laag in een gebouw die geheel of gedeeltelijk bestemd is voor bewoning. Het gaat dus om een verdieping waar je kan wonen. Uit arrest RvvB 1718/0737 volgt dat iedere woonlaag een bouwlaag is, maar niet omgekeerd.

Bouwvolume

De definitie van bouwvolume luidt als volgt: “Het bouwvolume is het bruto-bouwvolume van een constructie en haar fysisch aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw.” Het bouwvolume is dus het volume van een hoofdgebouw, zoals een woning, inclusief de aansluitende aanhorigheden bij dat gebouw. Met een aansluitende aanhorigheid bedoelt men bijvoorbeeld een luifel die aansluit op een appartement (het hoofdgebouw) en die langs de ene zijde steunt op een stalen structuur, langs de andere zijde op een gemetselde muur. Een aangebouwde garage, veranda of berging met buitenmuren en dak behoort dus tot het bouwvolume. De onderkeldering hiervan behoort niet tot het bouwvolume.

Verbouwen & herbouwen

We spreken van verbouwen bij het uitvoeren van aanpassingswerken binnen het bestaande bouwvolume van een constructie waarvan de buitenmuren voor ten minste 60% behouden worden. Bij herbouwen wordt een constructie volledig of gedeeltelijk, namelijk meer dan 40% van de buitenmuren, afgebroken en bouwt men binnen het bestaande bouwvolume van de geheel of gedeeltelijke afgebroken constructie een nieuwe constructie.

Bouwwerken

Drie acties vallen onder de term ‘bouwwerken’:

  • het optrekken of plaatsen van een constructie;
  • het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat;
  • het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie;

Voor bouwwerken heb je meestal een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig. Bepaalde bouwwerken kunnen vrijgesteld zijn in het Vrijstellingenbesluit.

Voor onderhoudswerken is geen vergunning vereist. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • ramen (glas en schrijnwerk) vervangen
  • beschadigd pleisterwerk vervangen
  • kepers, panlatten en leien op het dak vervangen door nieuwe kepers, panlatten en leien zonder de dragende balken, het dakgebinte, te vervangen
  • gevels schilderen

Zorgwonen

Bij zorgwonen wordt er in een bestaande woning een ondergeschikte wooneenheid gecreëerd die een fysiek geheel vormt met de hoofdwooneenheid en maximum één derde van het bouwvolume van de volledige woning uitmaakt. In de ondergeschikte wooneenheid kunnen verschillende personen zich huisvesten. Ofwel maximum twee personen waarvan minstens een van de twee 65 jaar is of ouder, ofwel maximum twee personen waarvan minstens een van de twee hulpbehoevend is, ofwel een zorgverlener als de eerdergenoemde personen in de hoofdwooneenheid verblijven.

Als u een zorgwoning creëert en u voldoet aan de voorwaarden, moet u een melding doen bij uw gemeente. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan moet u een omgevingsvergunning indienen.

Voor de nieuwe wooneenheid wordt geen nieuw huisnummer gemaakt. De domicilie van beide gezinnen bevindt zich op hetzelfde adres.

De uitgebreide verklaring van deze begrippen én de lijst met alle begrippen, vind je in onze databank

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!

Bronnen: