N.a.v. een parlementaire vraag heeft minister van Omgeving Demir  laten weten dat voor een vergunningsaanvraag er steeds maar één bevoegde overheid is. Dit betekent dat als een aanvraag een onderdeel bevat dat op de Vlaamse lijst staat, de Vlaamse minister of de gewestelijke omgevingsambtenaar zich over het geheel zal uitspreken.

Minister van Omgeving Demir illustreerde het voorgaande principe aan de hand van een aanvraag voor een verkavelingsproject dat ook de verlegging van een waterloop van tweede of derde categorie omvat met als gevolg dat de deputatie zich dient uit te spreken over de volledige aanvraag.

Bijgevolg verschuift bij bepaalde projecten hierdoor de bevoegdheid over kleinere projecten van het lokale niveau naar het provinciale niveau of zelfs naar het Vlaams niveau. Dit is het gevolg van de keuze die de decreetgever bij de goedkeuring van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft gemaakt.

Bevoegd minister Demir benadrukte dat ze niet de indruk heeft dat het een algemene praktijk is om projecten naar het hogere niveau te tillen om een andere beslissing uit te lokken, het zogenaamde ‘forumshopping’.

In haar antwoord gaf de minister wel mee dat bij de evaluatie van de werking van het Omgevingsvergunningsdecreet bijzondere aandacht besteed zal worden aan de bevoegdheidsverdelende bepalingen, en in het bijzonder aan de Vlaamse en provinciale lijst.

Bron:  Schriftelijke vraag nr. 340 van L. Vandenhove, datum 7 december 2020