Bij winterweer wordt er nat zout of pekel gestrooid om wegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te houden. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft daarbij een grote verantwoordelijkheid voor wat betreft de belangrijkste gewest- en autosnelwegen en fietspaden langs die gewestwegen.

Maar hoe zit het met de gladheidsbestrijding bij gemeentewegen?

Volgens het Gemeentewegendecreet zijn de lokale besturen verantwoordelijk voor de gemeentewegen. Dergelijke beheersplicht wordt als volgt omschreven: “De gemeente is belast met het beheer van de gemeentewegen en het vrijwaren van de publieke doorgang over de volledige breedte van de gemeenteweg.” Concreet betekent dit dat ook gemeenten de plicht hebben om de nodige maatregelen te nemen bij winterweer om de gemeentewegen veilig en bruikbaar te houden.

Wist je trouwens dat er niet alleen gestrooid wordt als de wegen al glad zijn, maar ook preventief om de kans op ijzelvorming te verkleinen? Een hele klus dus. Een gemeentelijk strooiplan kan hierbij een handige administratieve en logistieke hulp zijn. Een goed strooiplan zorgt er onder meer voor dat er steeds voldoende stooizout, strooiwagens en strooiploegen of sneeuwruimers (medewerkers van de technische dienst) ter beschikking zijn. Daarnaast kan het ook bijvoorbeeld strooiroutes en weercodes vastleggen.

Tot slot zal ook de burger zijn steentje moeten bijdragen. Zo is er in de meeste gemeentelijke politiereglementen een verplichting om het voetpad voor de deur te onderhouden.

Ook elke maand de nieuwste kalender ontvangen?

Abonneer je direct hier op onze kalender en u ontvangt deze voortaan automatisch in uw mailbox.