Het belang van zorgwonen wordt in onze moderne samenleving steeds prominenter. Familieleden, vrienden of andere naasten wonen samen met de zorgbehoevende persoon. Zo kunnen zij de nodige ondersteuning bieden. De decreetgever versoepelde de regels door een meldingsplicht in te voeren voor zorgwonen. Deze meldingsplicht zorgt evenwel regelmatig voor de nodige verwarring.

Zorgwonen vanuit ruimtelijke ordening

Zorgwonen is  een vorm van wonen waarbij is voldaan aan alle hierna volgende voorwaarden (artikel 4.1.1, 18° VCRO):

 • in of bij een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd
 • met het doel om bepaalde personen te huisvesten:
  • ten hoogste 2 personen, waarvan min. één 65 jaar of ouder
  • ten hoogste 2 personen, waarvan min. één zorgbehoevend (zonder de kinderen van de hulpbehoevenden)
  • de zorgverlener
 • Dezelfde titularis of titularissen heeft de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid in eigendom (minimum de blote eigendom).

De verwezenlijking van die ondergeschikte wooneenheid is slechts meldingsplichtig in 3 gevallen (artikel 4.2.4 VCRO):

 1. binnen het bestaande bouwvolume van de woning of inpandig
 2. in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw
 3. in een tijdelijke, verplaatsbare constructie in de nabijheid van de hoofdwoning

Zorgwonen vanuit andere invalshoeken

De voormelde regels regelen enkel de meldingsplicht vanuit stedenbouwkundig oogpunt. Is daar niet aan voldaan, dan geldt eenvoudigweg de omgevingsvergunningsplicht. Het al dan niet meldingsplichtig zijn, staat dan ook los van het breder concept ‘zorgwonen’.

In een recent parlementair vraag en antwoord verduidelijkt minister van Omgeving, Zuhal Demir, dit onderscheid. De meldingsplicht heeft bijvoorbeeld impact op het bevolkingsrechtelijk vlak. Om een zorgwoning als dusdanig in te schrijven in het bevolkingsregister gelden er andere regels en voorwaarden. Die staan los van de criteria uit VCRO voor de meldingsplicht van zorgwoningen. Voor de inschrijving daarentegen moet je aan de voorwaarden in de algemene onderrichtingen over het houden van de bevolkingsregisters voldoen. Het bevolkingsrechtelijke luik behoort tot de bevoegdheden van de FOD Binnenlandse Zaken.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over zorgwonen vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.