Op 9 mei 2024 nam het Vlaams Parlement het nieuwe Verzameldecreet aan. Dit bevat verschillende wijzigingen rond wetgeving binnen het omgevingsrecht. De redactie brengt graag een aantal van de belangrijkste wijzigingen extra onder de aandacht.

Vrijstellingen en meldingsplicht

In principe kan alleen de Vlaamse Regering de vergunningsplichtige, meldingsplichtige of vrijgestelde handelingen bepalen. Gemeenten kunnen dus geen niet-vergunningsplichtige handelingen vergunningsplichtig maken (artikel 4.2.5 VCRO).

Het zal voor gemeenten alleen nog beperkt mogelijk zijn om vrijgestelde of niet-vergunningsplichtige handelingen vergunningsplichtig te maken. De handelingen waarvoor deze optie zal openstaan gaat de Vlaamse Regering vaststellen op een limitatieve lijst.

Invoering van het principe van planologische compensatie bij RUP’s

De plannende overheid compenseert wanneer mogelijk sommige planinitiatieven (RUP). Deze compensatie gebeurt bij planinitiatieven voor bijkomend aanbod voor de bestemmingen wonen, bedrijvigheid, recreatie of gemeenschapsvoorzieningen. Ze doet dit door tegelijk slecht gelegen of overbodig juridisch aanbod neutraliseren. Het moet alleen gebeuren als dat aanbod ook aanwezig is op het grondgebied van de plannende overheid. Hierbij moet de plannende overheid ook letten op de visie van het lokaal bestuur.

Aanpassing van de afwerkingsregel

De decreetgever beperkt het toepassingsgebied van de afwerkingsregel tot alleen woonreservegebied. Zo wil ze de uitbreiding van lintbebouwing en extra ruimtebeslag tegen te gaan. Ook wil de decreetgever hiermee bijkomende zonevreemdheid vermijden.

Aanpassingen mogelijkheden voor zonevreemde functiewijzigingen

Artikel 4.4.23 VCRO krijgt een extra vergunningsvoorwaarde. Een zonevreemde functiewijziging mag de normale bedrijfsvoering van vergunde of vergund geachte bedrijven in de omgeving niet in het gedrang brengen. Deze wijziging heeft tot doel om ook te letten op de ruimtelijke impact van de nieuwe zonevreemde functie. Deze impact staat tegenover de bestaande zone-eigen functies in de omgeving.

Tegelijk zal het Verzameldecreet de mogelijkheid geven om regularisatieaanvragen in te dienen voor zonevreemde functiewijzigingen. Nu bestaat deze mogelijkheid nog niet.