Het Omgevingsvergunningsbesluit (OVB) krijgt bijsturing na de evaluatie van de werking van het Omgevingsvergunningsdecreet. Enkele aanbevelingen uit de evaluatiestudie over digitalisering krijgen dan ook een versnelde uitvoering. Zo keurde de Vlaamse Regering op 16 december 2022 de volgende wijzigingen een 2de keer principieel goed:

1. Inzage van dossiers tijdens het openbaar onderzoek en de beroepsperiode

Het uitgangspunt hierbij is dat de burger alle documenten van de aanvraag kan raadplegen, zowel op het gemeentehuis als via het Omgevingsloket. Dezelfde informatie moet dus raadpleegbaar zijn via beide kanalen.

Dit geldt vanaf de inwerkingtreding ook voor de plannen opgemaakt door de architect. Door een wijziging van de federale wetgeving op auteursrechten (artikel 13 Wet van 19 juni 2022 tot omzetting van de Richtlijn 2019/790 inzake Digitale Eengemaakte Markt dat artikel XI.190 WER wijzigt) geldt de publicatie van plannen mogelijk als nuttig of noodzakelijk voor het uitvoeren van administratieve procedures, zoals bv. een vergunningsaanvraag. Alleen de uitzonderingen in artikel II.33 en verder Bestuursdecreet door de aanvrager aangebracht in speciale velden met persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt. Het gaat dan alleen om velden met naam en adres van de aanvrager, de architect, de exploitant en om het addendum F1.

2. Inzage van dossiers na de beroepsperiode

Na de beroepsperiode gelden de algemene regels van openbaarheid van bestuur uit het Bestuursdecreet.

3. Inzage bezwaren

De inhoud van ingediende standpunten, opmerkingen en bezwaren zijn in het Omgevingsloket openbaar voor de aanvrager, de adviesinstanties, het adviserend CBS en de bevoegde overheid. Zo kan de aanvrager nagaan of hij via een wijzigingsverzoek tegemoet kan komen aan de bezwaren. Deze wijziging van het OVB verhoogt de oplossingsgerichtheid van de procedure en de kans op vergunningverlening.

De persoonsgegevens van een digitaal bezwaar zijn alleen zichtbaar voor de adviesinstanties, het adviserend CBS en de bevoegde overheid. Vermeldt een analoog bezwaar evenwel persoonsgegevens, zijn deze zichtbaar en openbaar, ook voor de aanvrager. Wil de analoge bezwaarindiener zijn persoonsgegevens niet openbaar zien, moet de indiening dus anoniem zijn.

Daarnaast zijn er nog andere actualisaties en technische aanpassingen.  Let wel: Het besluit gaat nu voor advies naar de Raad van State en is dus nog niet definitief. Voor de huidige regeling zie de infographic Openbaarheid onderzoek vs. Openbaarheid van bestuur en de infographic Auteursrechten in het omgevingsrecht.