De Vlaamse Regering keurde op de Ministerraad van 19 november 2021 het voorontwerp van decreet tot wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet goed.

De principiële aanpassingen volgen uit de implementatie van de visienota lokaal onroerend erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering. Deze visienota beoogt de rol van de lokale actoren in het onroerenderfgoedbeleid te vergroten, alsook de samenwerking tussen dit lokaal beleidsniveau en het Vlaamse niveau te versterken. Daarbij worden volgende beleidsmaatregelen- en doelstellingen vooropgesteld:

  • de oprichting van bijkomende erkende onroerend-erfgoedgemeenten aantrekkelijker maken door een rechtsgrond te bieden voor een structurele subsidie;
  • de verdere uitbouw van een lokaal onroerend-erfgoedbeleid stimuleren;
  • de rechtsgevolgen van vastgesteld geïnventariseerd erfgoed optimaliseren, en het duidelijker omschrijven van de motiveringsplicht voor vergunningverleners in het geval van sloop en kap van vastgestelde items op de inventarissen voor het bouwkundig of landschappelijk erfgoed en op de landschapsatlas;
  • een rechtsgrond creëren voor een nieuwe premie voor de buitensporige directe kost van verplicht uit te voeren archeologisch onderzoek van menselijke skeletresten;
  • een meer gestroomlijnd handhavingsluik;
  • en de onroerend-erfgoedregelgeving ‘futureproof’ en rechtszeker maken.

Opvallend in het voorontwerp is de verdere uniformisering van het Vlaamse handhavingsbeleid. Na het stedenbouwkundig en het milieuluik wordt thans voorgesteld om de bevoegdheid voor het opleggen van alternatieve en exclusieve bestuurlijke geldboetes in het kader van onroerenderfgoeddossiers ook toe te wijzen aan de gewestelijke entiteit.

Momenteel wordt over het voorontwerp van wijzigingsdecreet advies ingewonnen bij de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegeven en de SARO.

Voorontwerp decreet tot wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet: