De VVSG heeft vorige week een standpunt ingenomen over het voorontwerp Verzameldecreet omgeving, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening. Hierin werpt ze een nadere blik op de voornaamste inhoudelijke wijzigingen en de (on)gewenste gevolgen hiervan. We halen er voor u even de belangrijkste opmerkingen uit.

Planologische compensatie

Volgens het voorontwerp Verzameldecreet moeten de gemeenten een compensatie voorzien wanneer ze door een ruimtelijk uitvoeringsplan een zacht stuk grond herbestemmen naar een hard stuk grond. Bouwgrond creëren gaat hierdoor gepaard met het schrappen van bouwgrond op een andere plaats, voor zover dit mogelijk is.

De VVSG wijst hier op enkele problemen. Hoewel de planologische compensatie bijdraagt aan de bouwshift en de gemeenten hier achter staan, is het idee niet vanzelfsprekend. Herbestemmingen gaan namelijk gepaard met planschade. De gemeenten moeten hierdoor een groter budget voorzien voor planschadevergoedingen die volgen uit de herbestemming van woongebieden. Dat veel planschade hierdoor onbetaalbaar wordt, is niet ondenkbaar. Op deze manier is het voor gemeenten minder aantrekkelijk om gronden een harde bestemming te geven. Omdat gemeenten hierdoor misschien terughoudend worden om gunstig gelegen plekken voor de creatie van woon- of industriegebieden te verharden, kan de planologische compensatie voor een ongewenst resultaat zorgen.

Moduleren vergunningsplicht

Het voorontwerp Verzameldecreet schaft de mogelijkheid voor gemeenten om de meldingsplicht en de vergunningsplicht te moduleren af. Vandaag kunnen gemeenten de vergunningsplicht verstrengen wanneer dit wenselijk is. Handelingen die vrijgesteld of enkel meldingsplichtig zijn, zijn zo toch onderworpen aan een meldingsplicht resp. vergunningsplicht (artikel 4.2.5 VCRO). Door de complexiteit hiervan kiest de Vlaamse Regering ervoor deze piste volledig te sluiten in het Verzameldecreet.

De VVSG is geen voorstander van deze afschaffing. Deze vorm van autonomie zorgt er namelijk voor dat gemeenten beter kunnen inspelen op de noden van hun eigen grondgebied. Zo kan een gemeente ervoor kiezen het vellen van hoogstammige bomen vrijgesteld onder artikel 6.1 Vrijstellingsbesluit toch aan de meldingsplicht te onderwerpen. Onder het voorontwerp Verzameldecreet gaat deze mogelijkheid tot extra bescherming verloren.

Uit haar standpunten blijkt duidelijk dat de VVSG binnen de ruimtelijke ordening een voorstander is van maatwerk door het lokaal bestuur, waar het Verzameldecreet niet altijd op is voorzien. Daarnaast is het heikel punt van de planologische compensatie en de invloed die dit gaat hebben op de planschade vergoedingen een mening die verschillende actoren delen. Het is aan de Vlaamse overheid om te bepalen hoe zij met deze opmerkingen omgaan en om eventueel een oplossing te zoeken voor de gevolgen van de planologische compensatie en de wens naar lokale autonomie binnen het Verzameldecreet.

Het volledige standpunt van de VVSG staat hier.

Meer over de wijzigingen in het Verzameldecreet vind je hier.