Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 7 september 2023, nr. A-2324-0014. De Raad oordeelt dat het bestuur niet mag handhaven via bijzondere milieuvoorwaarden.

Bijzondere milieuvoorwaarde

De bevoegde overheid mag alleen bijzondere milieuvoorwaarden opleggen die:

  • noodzakelijk zijn
  • voor de bescherming van de mens en het milieu
  • tegen onaanvaardbare risico’s en hinder van de exploitatie

Het doel is om de hinder en de risico’s van de exploitatie tot een aanvaardbaar niveau voor de mens en het milieu te beperken. De voorwaarden moeten onaanvaardbare hinder en risico’s voorkomen en bestrijden (artikel 73 lid 1 OVD en artikel 3.3.0.1 VLAREM II).

Het bestuur moet dit correct en zorgvuldig motiveren.

De voorwaarde in kwestie

Het bestuur verleent in kwestie een omgevingsvergunning voor de verandering aan een mestverwerkingsbedrijf. Het legt als bijzondere milieuvoorwaarde op dat de vergunninghouder binnen 6 maanden elke 24u een afvalstoffenregister moet bijhouden. De afdeling Handhaving moet hier continu online toegang toe hebben. Ook moet er binnen de 6 maanden maandelijks een analyse per stroom en per leverancier opgemaakt worden. met de nodige samenstellingsvoorwaarden en parameters conform VLAREMA.

Geen handhaving

De Raad oordeelt echter dat dat noch het dossier, noch de bestreden beslissing deze bijzondere milieuvoorwaarden verantwoorden. Het blijkt niet dat de algemene, sectorale en al opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden niet volstaan. Er is evenmin een aanwijzing van klachten of hinder over de exploitatie. Daarnaast maakt de Raad een onderscheid tussen handhaving en vergunningverlening. Toezicht en handhaving is een aparte problematiek die geregeld wordt in titel XVI DABM. Die kent een eigen bevoegdheidsverdeling met een specifieke rol voor de Afdeling Handhaving. Het is volgens de Raad niet de bedoeling dat de vergunningverlenende overheid via bijzondere milieuvoorwaarden handhavende taken overneemt. De Raad vernietigt de beslissing dan ook op grond van de onwettige bijzondere milieuvoorwaarden.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de algemene en bijzondere milieuvoorwaarden vinden onze klanten in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag zeker een demo aan!