Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week zijn dat de arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 1 juni 2023 (nr. A-2223-0918 en 0919). De Raad oordeelt hierin over een gebrekkige watertoets.

Watertoets

Als doelstelling van de Blue Deal 2020 actualiseerde de Vlaamse Regering vorig jaar de watertoets. De watertoets is een belangrijk instrument om bij vergunningen steeds voldoende aandacht te hebben voor het watersysteem. Ook het gevolg van mogelijke overstromingen behoren tot de watertoets. De waterparagraaf is het resultaat van de watertoets. De bevoegde overheid moet deze waterparagraaf opnemen in de vergunning.

De bevoegde overheid moet de vergunning weigeren of gepaste voorwaarden opleggen om schadelijke effecten te vermijden of beperken (artikel 1.3.1.1 §1 Waterwetboek). Als dat niet mogelijk is, moeten de voorwaarden het herstel verzekeren. Ook compensatie is mogelijk als er sprake is van:

  • vermindering van de infiltratie van hemelwater
  • vermindering van ruimte voor het watersysteem

Gebrekkige toets

In 2 nieuwe situaties beoordeelt de RvVb de watertoets die de Vlaamse Regering uitvoerde voor projecten gelegen vlakbij de Dender. Het gaat meer bepaald om een afvalverwerkingsbedrijf en kringwinkel. De percelen liggen in industriegebied. Volgens de watertoetskaart ligt het gebied ook in effectief overstromingsgevoelig gebied en recent overstroomd gebied. Daarnaast liggen de percelen ook nabij een habitatrichtlijngebied en delen van een VEN-gebied.

Volgens de RvVb houdt Vlaamse Regering in beide beslissingen onvoldoende rekening met het verlies aan overstromingsruimte dat ontstaat. Ook de opgelegde voorwaarden verzekeren niet dat de bouw overstromingsveilig gebeurt.

Daarnaast zijn de voorwaarden die de veilige opslag van de materialen moeten verzekeren niet voldoende volgens de RvVb. 

Voor het afvalverwerkingsbedrijf heeft de Vlaamse Regering ook een gebrekkige natuurtoets uitgevoerd. Ze heeft onvoldoende onderzocht of de aanvraag vermijdbare schade aan de natuur van het stroomafwaarts gelegen gebied veroorzaakt. Ook de mogelijk onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur van het stroomafwaarts gelegen VEN-gebied werd niet voldoende onderzocht. O.a. zouden de materialen tijdens een overstroming voor vervuiling van de oppervlaktewateren kunnen zorgen.

Meer over de nieuwe watertoets vind je in het nieuwsbericht De geactualiseerde watertoets uitgelicht.