Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 5 oktober 2023 (nr. A-2324-0089). Daarin oordeelt de Raad over het wel of niet screeningsplichtig karakter van een vergunningsaanvraag.

Ophogen en herstellen grachten

De aanvrager vraagt een vergunning aan voor het ophogen en herstellen van een aantal grachten bij landbouwactiviteiten. De belanghebbende stelt dat de aanvraag zonder goede reden geen project-m.e.r.-screeningsnota had. Dit terwijl de werken een grote impact kunnen hebben op de biodiversiteit. Het aanvraagdossier zou onvoldoende gegevens hebben om dit op een juiste manier te kunnen beoordelen.

Aanduiding BWK-kaart

Het project valt onder bijlage III van het Project-MER-besluit (rubriek 1 c) Bijlage III Project-MER-besluit). Deze rubriek gaat over ‘waterbeheersingsprojecten voor landbouwdoeleinden, met inbegrip van irrigatie- en droogleggingsprojecten’. De aanvrager kan daarbij een project-m.e.r.-screeningsnota indienen. Dit gebeurt bij de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvraag (artikel 20 lid 1 OVD). De aanvrager doet dit verplicht wanneer ze niet vooraf kan uitsluiten dat de aanvraag aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

Volgens de aanvrager kon de vergunningverlenende overheid op basis van het aanvraagdossier besluiten dat er geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn. Dit via een beschrijvende nota die verwijst naar een bijzondere waarderingskaart (BWK-kaart). Deze duidt de percelen bij de aanvraag aan als “biologisch minder waardevol”.

De Raad oordeelt dat dit niet voldoende is om de screeningsplicht uit te sluiten. Nergens beschrijft de aanvraag de in de omgeving aanwezige natuurwaarden. Ook gaat de aanvrager niet in op het effect van een gewijzigde afwatering op deze natuurwaarden. Bijgevolg heeft de aanvrager niet voldaan aan de screeningsplicht.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de screeningsplicht vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.