Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad Vergunningsbetwistingen van 8 juni 2023 (nr. A-2223-0933). De Raad oordeelt hier over de beroepsmogelijkheden van een feitelijke vereniging.

Feiten

Het CBS verleent een vergunning voor voor het bouwen van een loods, het plaatsen van silo’s, een pompput, verhardingen en een weegbrug bij een varkensbedrijf.

Een groep inwoners en sympathisanten kunnen zich daar niet vinden en dienen administratief beroep in tegen de vergunning.

De provinciale omgevingsambtenaar (POA) verklaart het beroep onontvankelijk. Hij merkt op dat een feitelijke vereniging het beroep indient. Ook bevat het beroepschrift alleen de effecten van de bestreden beslissing op het algemeen belang. Gegevens waaruit een persoonlijk nadeel blijkt, ontbreken.

De omwonenden trekken daarna naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Volgens hen is de onontvankelijkheidsbeslissing in strijd met het Verdrag van Aarhus. Ook beargumenteren ze dat ze onterecht niet zijn gehoord.

Ontvankelijkheid administratief beroep

De Raad oordeelt dat de POA met recht tot de onontvankelijkheid van het administratief beroep heeft besloten. Een feitelijke vereniging maakt geen deel uit van het betrokken publiek (artikel 2, lid 1, 1° OVD).

Dat is verenigbaar met het Verdrag van Aarhus volgens de Raad. Verenigingen kunnen volgens het Verdrag van Aarhus een ‘publiek’ zijn. Ze moeten wel voldoen aan de vereisten van het nationaal recht. Het interne recht kan dus beperkingen stellen. Die beperkingen mogen het recht op toegang tot de rechter niet onevenredig aantasten. De vereiste dat de vereniging rechtspersoonlijkheid moet hebben, is volgens de Raad niet onevenredig.

Hoorrecht

Daarnaast oordeelt de Raad dat het hoorrecht niet geschonden is. Het formele hoorrecht geldt in de fase van het onderzoek van het beroep, niet tijdens het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek (artikel 62 OVD).

Ook bewijzen de omwonenden niet dat het hoorrecht als beginsel van behoorlijk bestuur geschonden is. Ze tonen namelijk niet aan dat de POA anders besloten zou hebben als ze wel gehoord waren.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over het omgevingsrecht vinden onze klanten in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag zeker een demo aan!