Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 8 juni 2023 (nr. A-2223-0951). De Raad oordeelt hierin over de schending van de rechten van derden bij een wijziging van de aanvraag.

Wijzigingsverzoek

De vergunningsaanvrager kan ook in beroep een wijzigingsverzoek indienen (artikel 64 OVD). Een openbaar onderzoek is dan niet nodig als de wijzigingen:

  • geen afbreuk doen aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening
  • tegemoet komen aan de adviezen, de standpunten, opmerkingen en bezwaren uit het openbaar onderzoek
  • kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich meebrengen

Als aan een van de voorwaarden niet voldaan is, moet de bevoegde overheid een openbaar onderzoek organiseren alvorens zij de aanvraag kan vergunnen (artikel 64 lid 3 en 4). De gewijzigde aanvraag mag de inspraakrechten van het publiek en de adviserende instanties namelijk niet uithollen.

De deputatie besluit om de aanvraag te vergunnen zonder een openbaar onderzoek te organiseren. Volgens de aanvrager zou een openbaar onderzoek niet nodig zijn. De wijzigingen zijn volgens hem namelijk in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige voorschriften.

Rechten van derden

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing zich beperkt tot een weergave van de gevraagde planaanpassingen. De deputatie laat na om te onderzoeken of de planaanpassingen voldoen aan de cumulatieve voorwaarden uit artikel 64 OVD. Ze motiveert niet waarom de gewijzigde planinhoud niet tot een nieuw openbaar onderzoek en adviesronde noopte.

Ook de motivering van de aanvrager dat de wijziging geen afbreuk doet aan de goede ruimtelijke ordening volstaat niet volgens de Raad. De bevoegde overheid kan hier niet zonder meer uit afleiden dat de gevraagde planaanpassingen geen schending van de rechten van derden met zich kunnen meebrengen.

De Raad bevestigt dus dat wijzigingen die in overeenstemming zijn met de goede ruimtelijke ordening nog steeds de rechten van derden kunnen aantasten. De bevoegde overheid moet dan ook alle voorwaarden uit artikel 64 OVD nagaan en motiveren alvorens een beslissing te nemen omtrent de gewijzigde aanvraag.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over het wijzigen van een aanvraag vinden onze klanten in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag zeker een demo aan!