In 2022 voorziet Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir samen met het Agentschap Natuur en Bos 15 miljoen euro om natuurprojecten in Vlaanderen te steunen. Het bedrag is bedoeld voor natuurprojecten van zowel particulieren, ondernemingen, als lokale besturen.

Concreet worden de subsidies verdeeld als volgt:

 • 14 miljoen euro is voorzien voor natuurprojecten die vooral bijdragen aan de Europese natuurdoelstellingen en projecten die zich richten op een hogere natuurkwaliteit. Hierbij krijgen projecten rond natte natuur in gebieden waar maximale meerwaarde gecreëerd kan worden bijzondere aandacht. Volgende gebieden staan centraal: (herstel van) veengebieden, vallei- en moerasgebieden (bv. hydrologieherstel), vochtige graslanden in valleien en polders. Dit wordt mede gefinancierd vanuit Europese invalshoek, met name vanuit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPOIII) en vanuit de Blue Deal.
 • 3000 euro is bestemd voor eenmalige inrichtingswerken die de toegankelijkheid van een natuurterrein verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van wandelpaden die ook met rolstoelen toegankelijk zijn.
 • verder gaat, met het oog op bebossing in Vlaanderen, 1 miljoen euro uit het boscompensatiefonds naar de aankoop van gronden voor bebossing. Volgende projectvoorstellen genieten hierbij de voorkeur:
  • projecten in Speciale Beschermingszones (SBZ) die mee specifieke natuurdoelen per Natura 2000-gebied realiseren;
  • stadsbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven;
  • projecten voor meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel;
  • projecten om mee soorten te beschermen via door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s.

Bovenstaande projectoproepen zijn allen gedetailleerd toegelicht, inclusief de voorwaarden voor subsidies, op de website van Natuur en Bos of van Natura 2000.

Meer nieuws?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u als gemeente via de nieuwsbrief wekelijks een update van actuele informatie binnen het omgevingsrecht.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!