Artikel 105 § 3 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep bij de RvVb dient te worden ingesteld binnen een vervaltermijn van 45 dagen en deze termijn start op:

  • de dag na de datum van de betekening, voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt; ofwel
  • de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing in de overige gevallen.

De RvVb heeft zich recent uitgesproken over de start van voormelde vervaltermijn van 45 dagen wanneer de  betekening van de omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg zowel digitaal (via het Omgevingsloket) als analoog (met een aangetekende zending) is gebeurd. In dergelijk geval geldt voor de beroepsindiener de (voor hem) meest gunstige vertrekdatum ter beoordeling van de tijdigheid van zijn beroep bij de RvVb:

“Indien de betekening van de beslissing zowel digitaal (via het Omgevingsloket) als analoog (met een aangetekende zending) is gebeurd, geldt voor de verzoekende partijen als beroepsindieners de voor hen meest gunstige vertrekdatum ter beoordeling van de tijdigheid van hun beroep bij de Raad. In dit geval is zulks de datum van de aantekening ter post van de bestreden beslissing bepalend, namelijk vrijdag 15 november 2019.”

Aangezien de digitale betekening via het Omgevingsloket in principe sneller plaatsvindt dan de analoge betekening via aangetekende zending (zoals in onderhavig arrest), impliceert dit dat de meest gunstige starttermijn voor de verzoekende partij als beroepsindiener overeenstemt met de meest recente betekening (in praktijk vaak de “tragere” aangetekende zending). Deze meest recente betekening is voor de beroepsindiener gunstiger rekening houdende met de “latere” uiterste datum van de vervaltermijn ten opzichte van de “vroegere” uiterste datum van de vervaltermijn ingevolge de snellere digitale betekening.

Het voorgaande kan geïllustreerd worden met de data van het besproken arrest:

  • Betekening via omgevingsloket:  12 november 2019;
  • Betekening via aangetekende brief op 18 november 2019.

Een op 2 januari 2020 ingesteld beroep is weliswaar 51 dagen na de digitale betekening, maar is wel binnen de termijn van 45 dagen die aangevangen is op 19 november 2019 (de dag na de analoge betekening). Laatst vermelde datum is onmiskenbaar de voor de beroepsindiener meest gunstige vertrekdatum ter beoordeling van de tijdigheid van zijn beroep bij de RvVb.

Meer informatie is beschikbaar op Schulinck Omgevingsrecht Databank.