De Vlaamse Regering wil verschillende aanpassingen aan het decreet integraal handelsvestigingsbeleid doen. Het doel van deze wijzigingen is om de slagkracht van steden en gemeenten op dit vlak te verhogen. Daarnaast zorgt de aanpassing voor de verduidelijking van een aantal definities . Deze aanpassing komt er door het plan van de Vlaamse Regering. Deze wilt het beleid voor bedrijvige kernen bevorderen.

Aanpassing definities

Zo komt er een verfijning van de definities “handelsgeheel” en “kleinhandelsbedrijf”.

Een handelsgeheel is een geheel van kleinhandelsbedrijven binnen eenzelfde gebouw of in aaneengesloten bebouwing. Voor dit geheel heeft de aanvrager een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen gekregen. Hierbij is het niet belangrijk of de kleinhandelsbedrijven zich op één perceel of op elkaar aansluitende percelen bevinden. Ook maakt het niet uit of dezelfde persoon de ontwikkelaar, eigenaar of uitbater van de kleinhandelsbedrijven is.

Een kleinhandelsbedrijf is een distributie-eenheid. De activiteit hiervan bestaat volledig of gedeeltelijk uit het te koop aanbieden of wederverkopen van goederen aan consumenten.

Opsplitsing categorie ‘andere producten’

Er komt ook een opsplitsing van de vierde categorie van kleinhandel ‘andere producten’. Dit worden 3 categorieën:

  • verkoop van vervoers- en transportmiddelen
  • verkoop van andere volumineuze goederen
  • verkoop van andere niet-volumineuze goederen

Ook de definitie van volumineuze goederen neemt de Vlaamse Regering door opmerkingen van de Raad van State uitdrukkelijk op in het decreet. Dit zijn goederen waarvan de som van de hoogte, de breedte en de diepte minimaal 2,5 meter of meer bedraagt.

Comité voor Kleinhandel

Het wijzigingsdecreet voegt verder voorwaarden toe. Deze moeten de neutrale toewijzing van de leden van het Comité voor Kleinhandel beschermen. Het gaat over de verduidelijking dat de leden binnen de organisatie een algemene functie moeten uitoefenen. Ze kunnen ook actief zijn op interprofessioneel vlak of voor het hele Vlaamse Gewest.

Vergunningsplicht uitgebreid

Dit wijzigingsdecreet voert ook een nieuwe vergunningsplicht in. Dit voor de opsplitsing van kleinhandelsbedrijven groter dan 400 m2. Hierbij maakt het geen verschil uit of dit kleinhandelsbedrijf al dan niet in een handelsgeheel zit.

Handhaving

Ook op het vlak van handhaving breidt het wijzigingsdecreet de bevoegdheid uit naar gemeentelijke en intergemeentelijke toezichthouders. Hun bevoegdheid is wel beperkt tot het grondgebied van de gemeente of gemeenten waarvoor ze zijn aangewezen. Die aanwijzing gebeurt door het CBS of het bevoegde orgaan van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Lokale besturen zullen dus vanaf nu ook kunnen handhaven.

Verder verloop

Er zal ook 1 wijziging in het Omgevingsvergunningsdecreet gebeuren. Dit omdat de vergunningsprocedure voor kleinhandelsactiviteiten daarin is vastgelegd. Artikel 99 §3 OVD wordt aangevuld met het volgende lid: “als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2/1 alleen betrekking hebben op een gedeelte van de kleinhandelsactiviteiten, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte”.

De Vlaamse Regering zal het ontwerp van wijzigingsdecreet nu indienen bij het Vlaams Parlement.