Bij een vergunningsaanvraag waarvoor een openbaar onderzoek nodig is, organiseert de gemeente een informatievergadering in de eerste 20 dagen van dat onderzoek. Een informatievergadering is noodzakelijk bij een vergunningsaanvraag voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (klasse 1) die een project-MER of Omgevingsveiligheidsrapport omvatten (artikel 25 Omgevingsvergunningsbesluit).

Naar aanleiding van een parlementaire vraag heeft minister van Omgeving Demir meegedeeld dat een digitale informatievergadering wel degelijk strookt met de project-MER richtlijn 2011/92/EU.

De minister verwees hierbij naar de nota aan de Vlaamse regering, waar dit als volgt wordt verwoord: “ (…) Inspraak blijft gegarandeerd: bij een fysieke informatievergadering kunnen vragen rechtstreeks gesteld worden, bij een digitale informatievergadering zullen vragen al dan niet rechtstreeks gesteld worden (dit is immers afhankelijk van de gehanteerde technologie) maar zal zeker tijdig antwoord gegeven worden. Bovendien wordt het besluit zo verduidelijkt dat antwoorden op vragen niet enkel aan de vraagsteller worden bezorgd, maar voor iedereen consulteerbaar zijn. (…)”

Ten slotte wees minister Demir erop dat de privacy van de vraagstellers op een fysieke informatievergadering helemaal niet beschermd wordt. Elke aanwezige kan daar zien wie welke vragen stelt. Ook zijn er mensen die het woord niet durven nemen in het publiek. Een digitale informatievergadering zal eerder een stimulerende werking hebben op het aantal vragen, dan een afremmende werking.

Meer nieuwsberichten vind je hier.