De digitalisering van de rechtspleging bij de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) werd op 5 februari 2021 door de Vlaamse regering goedgekeurd.

Via een digitaal loket kan een partij, zoals een gemeente, binnenkort verzoekschriften, processtukken, overtuigingsstukken ect. digitaal neerleggen.

De digitale revolutie die zijn intrede doet binnen de bestuurscolleges geeft uitvoering aan de beleidsnota Justitie en Handhaving 2019-2024. Volgens de woorden van minister Zuhal: “Burgers, bedrijven en overheden zijn meer dan ooit gebaat bij een transparante en laagdrempelige rechtsbescherming waarbij hun bestuurlijke geschillen efficiënt, binnen een redelijke termijn en op een kwalitatief hoogstaande wijze definitief worden beslecht.”

De digitalisering gaat evenwel niet zo ver dat gebruik maken van het digitaal loket een verplichting wordt: “Het voorliggende besluit strekt er dan ook toe een dergelijke eerste stap uit te werken in de elektronische procesvoering met een eerste versie van het digitaal loket. Het besluit wijzigt niet de basisregels, maar geeft de mogelijkheid om de analoge verzending van documenten aan de Vlaamse bestuursrechtscolleges, die onder het toepassingsgebied vallen van het DBRC-decreet, te vervangen door het uploaden en neerleggen op een beheerd en beveiligd loket van deze bestuursrechtscolleges.”