Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van 6 oktober 2022 (nr. A-2223-0108) Daarin zegt de Raad voor Vergunningsbetwistingen onder meer dat een vergunningsaanvraag door een AGB eigenlijk een gemeentelijk project is.


No conflict of interest-bepaling

Artikel 15/1 OVD bepaalt dat de deputatie bevoegd is voor projecten

  • wanneer een college van burgemeester en schepenen (CBS) initiatiefnemer en aanvrager is
  • en waarvoor een project-m.e.r. verplicht is (en geen ontheffing is verkregen)
  • en het CBS in beginsel bevoegd is om over de vergunningsaanvraag te beslissen

Met dit artikel wil de regelgever een conflict of interest vermijden bij gemeentelijke en m.e.r.-plichtige projecten (artikel 9bis project-m.e.r.-richtlijn).

De Raad oordeelt in dit arrest dat een project aangevraagd door een autonoom gemeentebedrijf of AGB in werkelijkheid een aanvraag op initiatief van de gemeente is. Er bestaat immers een samenwerkingsverband tussen de gemeente en het AGB. Zo heeft het AGB beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang toebedeelt en overlappen de leden van het AGB de leden van de organen van de gemeente, zoals het CBS. Dat het AGB de vergunningsaanvraag indiende en beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid, zetel en KBO-nummer doet de Raad niet anders besluiten.

Ook bij screeningsplichtige projecten

Volgens de Raad beperkt de no conflict of interest-bepaling zich niet tot m.e.r.-plichtige projecten. Naast m.e.r.-plichtige projecten vallen ook screeningsplichtige projecten onder het toepassingsgebied van artikel 15/1 OVD (artikel 9bis project-m.e.r.-richtlijn). Een screeningsnota is namelijk een gemotiveerd document waarin vermeld wordt of er bij een project aanzienlijke effecten voor mens en milieu te verwachten zijn (artikel 1, 5° project-m.e.r.-besluit). Bij een screeningsplichtig project bestaat er tijdens de aanvraag over het al dan niet opstellen van een project-m.e.r. dus geen zekerheid. Het is echter aan de vergunningverlenende overheid om de aanvraag te toetsen aan bijlage II DAMB. Om een belangenconflict te vermijden, moet deze taak gebeuren door een instantie die hier op objectieve wijze over kan oordelen.

De Raad oordeelt dan ook dat, om de objectiviteit te verzekeren, de deputatie in eerste aanleg bevoegd is voor een screeningsplichtig project waarbij een CBS de initiatiefnemer en aanvrager is.


Schulinck Omgevingsrecht

Wist je dat Schulinck Omgevingsrecht een handige tool heeft ontwikkeld om een project in te delen in de verschillende m.e.r.-rubrieken? Aan de hand van het voorwerp van de aanvraag word je door een hele vragenlijst geleid die vervolgens resulteert in de correcte rubriek en vereiste rapportagevorm weergeeft.

De m.e.r.-kennisboom kunnen onze klanten hier raadplegen.