In een parlementaire vraag van 22 februari 2024 stelt minister van Omgeving Zuhal Demir dat clichering ook kan bij batterijparken. Deze moet je volgens de minister zien als een vorm van energierecuperatie in de zin van artikel 4.4.9 §1 lid 1 VCRO. Dit omdat batterijen zorgen voor de opslag van stroom.

Let wel: een antwoord op een parlementaire vraag heeft geen bindende kracht. Er is ook nog geen sprake van een officiële (bindende) decreetswijziging.

Je kan clichering toepassen om in agrarisch gebied installaties op te richten voor de productie van (hernieuwbare) energie of energierecuperatie.

Het Typevoorschriftenbesluit noemt in dit verband het aanbrengen van windturbines en windturbineparken, alsook andere installaties voor de productie van (hernieuwbare) energie of energierecuperatie. Het gaat bijvoorbeeld over windenergie, zonne-energie, geothermie of aardwarmte (uit natuurlijke bronnen).

Op basis daarvan zou je volgens de minister ook een batterijpark onder strikte voorwaarden moeten kunnen oprichten. In dat geval kan dit alleen voor de voor die installatie noodzakelijke handelingen of constructies.

Een batterijpark moet dan aan volgende voorwaarden beantwoorden:

  • de aangevraagde activiteiten mogen door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen
  • de mogelijke effecten van de inplanting voor efficiënt bodemgebruik, de mogelijke verstoring van de uitbating en landschappelijke kwaliteiten moet de aanvrager in de lokalisatienota beschrijven en evalueren
  • de aanvraag moet de toets aan de goede ruimtelijke ordening doorstaan (artikel 4.3.1 §1, 1° b) VCRO)

De kans bestaat dat het perceel door de oprichting niet langer geschikt zal zijn voor landbouwactiviteiten. Dit speelt zeker bij grotere batterijparken. Het zal dan ook een struikelblok kunnen vormen bij het verlenen van een vergunning. Dat staat nog los van de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening.

Volgens de minister gelden de principes uit de omzendbrief (OMV/2024/1) ‘Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines’ ook bij batterijparken. Dat deze omzendbrief zich richt tot windturbines, betekent niet dat andere vormen van productie van (hernieuwbare) energie of energierecuperatie niet mogen met de clicheringsregel.