Padel houdt niet enkel de sportieve Vlaming bezig. Ook de omwonenden van een padelterrein liggen er, al dan niet letterlijk, van wakker. Net zoals degenen die beroepsmatig met het vergunnen van padelterreinen in aanraking komen, zoals de lokale besturen.


Brochure omgevingsaspecten padel

Eerder dit jaar ontwikkelde het departement Omgeving dan ook een brochure over de omgevingsaspecten bij padel. De brochure behandelt onder meer de vergunningsplicht en de afwijkingsmogelijkheden op niveau van vergunningen en plannen. Ook besteedt de brochure aandacht aan de instrumenten om geluidshinder en lichthinder te beperken. Intussen heeft het departement Omgeving de brochure beperkt aangevuld en verduidelijkt. Daarnaast is de brochure ook afgestemd met de code van goede praktijk.

Code van goede praktijk

De code van goede praktijk werd ontwikkeld op vraag van Tennis Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse overheid. De basis voor het document is een geluidsstudie door een erkend milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen.

De code van goede praktijk geeft toelichting over de geluidsverspreiding bij padelactiviteiten. Hierbij reikt de code methoden en technieken aan om de eventuele geluidshinder te voorkomen, beoordelen en beheersen. Zo stelt het document een mogelijk aanvaardbaar geluidsniveau voor en vermeldt het de indicatieve afstanden tot woningen. Ook de oriëntatie van padel terreinen speelt een rol, aldus de Code. De korte zijde van het padelterrein straalt namelijk veel minder geluid uit dan de lange zijde.

Concreet reikt de code van goede praktijk 12 aanbevelingen aan. Zo benadrukt de code het belang van voorafgaand lokaal overleg. Een padelclub kan in die optiek bijvoorbeeld beter overleg plegen met de stad of gemeente om de vrijstellingsmogelijkheden te bespreken. Ook contact met de buren is aangeraden om ‘beter te voorkomen dan genezen’. Andere aanbevelingen gaan bijvoorbeeld rond verhardingen of overkappingen van de terreinen.


Voor een kritische noot bij de interpretatie van het departement Omgeving over de vergunningsplicht zie de opinie:

“Padel is geen voetbal… of toch wel?”