Op 31 maart keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet over Vlaamse Parken en algemene landschapszorg definitief goed.


In een vorig nieuwsbericht lichtte we de krachtlijnen van het decreet al toe.


Samengevat creërt dit decreet een basiskader voor een transversaal landschapsbeleid in Vlaanderen. Dit zal de vorm aannemen van Vlaamse Parken. Dit is de overkoepelende term voor Nationale Parken Vlaanderen en Landschapsparken.

Het bestuur en beheer van de Vlaamse Parken

Het management van een Vlaams Park zal worden uitgevoerd door een rechtspersoon zonder winstoogmerk.

Volgens het ontwerpdecreet moet het bestuursorgaan evenwichtig samengesteld zijn door verschillende partijen. Het bestuursorgaan moet minstens bestaan uit:

  • de lokale besturen
  • de betrokken landbouworganisaties, natuurorganisaties, erfgoedverenigingen, streekverenigingen en private eigenaars

Zij moeten in dit geval het beheer van van hun terrein hebben afgestemd op de doelstellingen van het Nationaal Park of Landschapspark.

  • iedereen van wie de medewerking nuttig is voor de realisatie van de doelstellingen van park

Gevolgen van een erkenning als Vlaams Park

De erkenning als park zal geen rechtsgevolgen hebben voor (houders van zakelijke rechten binnen) de Vlaamse Parken. Zowel de eigendomssituatie als de bestemming van de gronden wijzigen niet. Het kaderdecreet regelt louter de erkenningsvoorwaarden, statuten en beheerstructuur van de toekomstige Vlaamse parken.

Het eigendomsrecht, net zoals de eventuele mede-eigendom, erfdienstbaarheden, het vruchtgebruik, erfpacht of opstal dat op de gronden rust, blijft onaangeroerd.

Daarnaast mag het bestuur en beheer van een Vlaams Park geen afbreuk doen aan de gemeentelijke werking. De gemeentelijke bevoegdheden en autonomie blijven onaangetast. Het management van het park moet dus rekening houden met het lokaal beleid van de gemeenten op wiens grondgebied het park gelegen is.

Minister van Omgeving Zuhal Demir wil minstens 3 extra Nationale Parken en 3 Landschapsparken erkennen. Na meerdere oproepen zijn er 7 kandidaten Landschapsparken en 6 kandidaten Nationale Parken uit de bus gekomen. Zij staan ondertussen onder begeleiding voor de opmaak van een masterplan. Dit masterplan zal voor de zomer moet leiden tot een finale beslissing door de Vlaamse regering. Demir zal bij haar voorstel aan de ministerraad de voorstellen van de onafhankelijke jury volgen.