Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad van State van 30 mei 2024, nr. 259.914De Raad van State brengt de essentiële bestaansreden van de vergunningsplicht voor het verkavelen van gronden in herinnering.

De regelgever heeft met een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden een dubbel doel (Parl. St. Vl. Parl, 
2011-2012, 1494/1, 5):

  1. de koper de zekerheid bieden dat een kavel voor woningbouw in aanmerking komt
  2. stedenbouwkundige voorschriften opleggen die de goede ruimtelijke ordening verzekeren

De vergunning sterkt ertoe 1 of meer kavels af te bakenen waarbij de koper de zekerheid heeft een woning te kunnen bouwen wanneer hij zich houdt aan de verkavelingsvoorschriften. De verkavelingsplicht geldt alleen wanneer de verdeling gebeurt met het oog op het creëren van op zichzelf staande bouwrijpe loten.

Een grond verdelen waarbij de kavels niet dienen om een volledige woning op te richten, voldoet bijgevolg niet aan de definitie verkavelen. Dat de kavels bebouwbaar zijn, doet daar geen afbreuk aan. Wanneer een woning maar gedeeltelijk wordt ingeplant, geldt de verkavelingsplicht immers niet.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer over de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een gratis proefabonnement aan.