Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van 27 oktober 2022 (nr. A-2223-0170). De Raad voor Vergunningsbetwistingen buigt zich daarin over de verkavelingsvergunningsplicht.


De verkavelingsvergunningsplicht

Je mag pas een stuk grond verkavelen voor woningbouw nadat je eerst een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden hebt verkregen (artikel 4.2.15 §1 lid 1 VCRO).

De definitie van ‘verkavelen’ luidt als volgt (artikel 4.1.1 14° VCRO):

  1. er is een verdeling van een grond
  2. in twee of meer kavels, waarvan één onbebouwd
  3. om ten minste één van deze onbebouwde kavels te:
  • verkopen
  • verhuren voor méér dan negen jaar
  • recht op erfpacht te vestigen
  • recht op opstal te vestigen

of om één van deze rechten aan te bieden (= publiciteit maken)

  1. met het oog op woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt

Zelfstandige, voor bewoning geschikte loten

In het voorliggende dossier buigt de Raad zich over een omgevingsvergunningsbeslissing voor het bouwen van een woning. Voorafgaand aan deze beslissing had de gemeente een perceel in 5 loten verdeeld. De vergunninghouder kocht enkele loten, voegde deze samen en diende een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Een deel van de woning bevindt zich op lot 5.

De Raad oordeelt dat er hier geen sprake is van een verkavelingsvergunningsplicht. Hij wijst daarbij op de bestaansreden van de verkavelingsvergunning. Die dient om de koper van een lot zekerheid van bebouwing te bieden. Volgens de Raad moet de verdeling dan ook gericht zijn op het aanbieden van op zichzelf staande, bouwrijpe loten.

Uit de feiten blijkt echter dat er hier geen sprake is van een zelfstandig bouwkavel. De notulen van de gemeente geven aan dat gecreëerde loten veel te kort zijn voor bebouwing.


Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de verkavelingsvergunningsplicht vindt u in Schulinck Omgevingsrecht.