Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 21 september 2023 (nr. A-2324-0051). De Raad brengt in herinnering dat een bijzondere milieuvoorwaarde geen emissiegrenswaarde mag opleggen.

Deze zaak gaat over een beroep tot vernietiging van een melding klasse 3 voor een warmtepomp. Het college van burgemeester en schepenen heeft bij een melding van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3 een beperkte beoordelingsbevoegdheid. Al mag het college in de aktename van de melding wel bijzondere milieuvoorwaarden opleggen. Dit met het oog op de bescherming van mens en milieu tegen de gevolgen van de exploitatie.

Bijzondere milieuvoorwaarden

Die bijzondere milieuvoorwaarden mogen de gemelde exploitatie echter niet zo beperken dat deze onwerkbaar wordt. Zo mogen ze niet neerkomen op een onevenredige beperking of een verbod. Daarnaast mogen ze geen emissiegrenswaarden opleggen en niet afwijken van de BBT (artikel 113 §2 OVD).

Emissie bij geluid is de geluidsproductie aan de bron. In deze zaak legt het college als bijzondere milieuvoorwaarde op dat een warmtepomp een maximum geluid van 35 dBA mag produceren. Dit is een beperking van de geluidsproductie van een warmtepomp voor de verwarming van een zwembad. Bijlage 4.5.4 VLAREM II bepaalt evenwel de volgende richtwaarden (dBA) voor het specifieke geluid in open lucht voor woongebieden:

  • 45 (overdag)
  • 40 (’s avonds)
  • 35 (’s nachts)

Richtwaarden en grenswaarden

De Raad herinnert eraan dat grenswaarden en richtwaarden een andere draagwijdte hebben. Zo mag een grenswaarde niet worden onderschreden. Richtwaarden bepalen dan weer het na te streven milieukwaliteitsniveau. Het verbod om emissiegrenswaarden op te leggen, komt volgens de Raad ook neer op een verbod om een richtwaarde om te zetten in een grenswaarde voor geluidsemissie.

Volgens de Raad is de opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde duidelijk: het begrip maximum is een bovengrens en komt neer op een grenswaarde. Het omzetten van de richtwaarde naar een grenswaarde is dan ook een verboden bijzondere milieuvoorwaarde.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over bijzondere milieuvoorwaarden en geluid vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.