Rechtsonzekerheid troef

Uitbatingen voor motorcross botsen de jongste jaren tegen rechtsonzekerheid aan. Meerdere vergunningen zijn intussen vernietigd (RvS 8 februari 2021 (nr. 249.746) en recenter RvVb 11 januari 2024, nr. A-2324-0345).


Rechtspraak op vrijdag: Afwijkingsregel voor geluid bij motorcross is onwettig


Kern van het probleem is artikel 5.32.10.1 §3 VLAREM II. Volgens dat artikel gelden de geluidsnormen van hoofdstuk 4.5 VLAREM II niet voor omlopen voor motorvoertuigen en -vaartuigen. Maar dat artikel is volgens de bestuursrechtspraak onwettig. Zowel de Raad van State als de Raad voor Vergunningsbetwistingen lieten deze bepaling dus buiten toepassing.

Onwettig of niet, de bepaling bleef echter wel voortbestaan. Vergunningverlenende overheden moeten ze dus blijven toepassen. Terwijl vergunningsbeslissingen op grond van deze bepaling wel kwetsbaar zijn voor vernietigingsberoepen.

Wijzigingsbesluit motorcross

Vrijdag 2 februari 2024 verleende de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan het wijzigingsbesluit inzake motorcross (hierna BVR). Dit besluit wil tegemoetkomen aan de ontstane rechtsonzekerheid.

Het besluit wijzigt zowel VLAREM II als het Project-mer-besluit. Een globale oplossing voor de geluidsproblematiek bleek daarbij te moeilijk. Een plan-MER daarvoor werd niet gerealiseerd (Verslag aan de Vlaamse regering). De focus van de nieuwe regeling ligt dan ook op een individuele beoordeling op projectbasis.

VLAREM II

De principiële uitzondering voor omlopen voor motorvoertuigen en -vaartuigen verdwijnt. De geluidsnormen van hoofdstuk 4.5 zullen dus in principe wél gelden. Maar afwijkingen op niveau van de omgevingsvergunning zullen wel mogelijk zijn.

Verder ligt de klemtoon op milderende maatregelen. De exploitant zal de nodige maatregelen moeten treffen. Zowel om de geluidsproductie aan de bron als geluidsoverdracht naar de omgeving te beperken. De exploitant vermeldt dit in een register of, in voorkomend geval, in een project-MER. Ook de controle op de maatregelen moet men vermelden. Maatregelen kunnen zijn de schikking van geluidsbronnen, geluidsarme installaties, en geluidsisolatie, -absorptie of -afscherming.

De geluidsnormen zullen niet gelden voor omlopen onder rubriek 32.9, punt 1° Indelingslijst (artikel 1 BVR).

Verder wijzigt het besluit ook punt 4° in rubriek 32.9. Alle permanente race- en testbanen voor motorvoer- en vaartuigen zullen klasse 1 zijn. Het minimumcriterium “5 ha of meer” verdwijnt (artikel 2 BVR)

Project-mer-Besluit

Ook wijzigt het BVR het Project-MER-besluit. Er komt een algemene MER-plicht voor alle permanente omlopen. Zo wil de regering een individuele beoordeling van de milieueffecten garanderen (verslag aan de Vlaamse regering).

De nieuwe rubriek in bijlage I luidt als volgt: “permanente race- en testbanen voor gemotoriseerde voertuigen” (artikel 3 -5 BVR).

Inwerkingtreding

De principiële goedkeuring van afgelopen vrijdag is weliswaar een belangrijke stap in de totstandkoming van regelgeving. Toch zijn de nieuwe regels nog niet van kracht.

Het besluit laat de ruimte aan de minister van Omgeving om de datum van inwerkingtreding vast te stellen. Ten laatste moet het besluit op 1 januari 2027 in werking treden (artikel 8 BVR).

In principe zullen na de inwerkingtreding de nieuwe regels gelden voor alle nieuwe inrichtingen.

Voor bestaande IIOA zullen de strengere milieuvoorwaarden pas gelden vanaf 1 januari 2027 (artikel 7 BVR). Zo wil men de tijd geven aan bestaande inrichtingen om een bijstelling (met desgevallend verzoek tot afwijking) in te stellen (verslag aan Vlaamse regering).

Vergunningsaanvragen of meldingen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding worden afgehandeld volgens de oude regels (artikel 6 BVR). Met dien verstande dat ook zij tegen ten laatste 1 januari 2027 zullen moeten voldoen aan de nieuwe milieuvoorwaarden.