De decreetgever moderniseert de milieueffectenrapportage. Doel is om in te zetten op de kwaliteit en vereenvoudiging van de milieueffectenrapportage. Het parlement keurde op 17 mei 2024 het decreet over de modernisering van het MER goed. De milieueffectenrapportage moet zich in de toekomst richten op de essentie. Het ontwerpdecreet probeert hiervoor de vele bestaande onduidelijkheden weg te werken. Inmiddels verleende de Vlaamse Regering ook al haar principiële goedkeuring aan een uitvoeringsbesluit. Dat besluit ligt momenteel voor advies voor bij de Minaraad, SERV, SARO en aan de VVSG en VVP.
We lichten enkele krachtlijnen uit van de moderne MER.

Geen ontheffing

De decreetgever schaft project-MER-ontheffingen af die momenteel in bijlage II van het Project-MER-besluit staan. In plaats daarvan zullen de rubrieken in deze bijlage ofwel onderworpen zijn aan een project-m.e.r.-screening ofwel verplicht een project-MER moeten doorlopen. Het systeem van ontheffingen zal verdwijnen en er zal slechts één screeningsinstrument behouden worden, namelijk de project-m.e.r.-screening.

Vereenvoudiging

De project-m.e.r.-screening moet eenvoudiger verlopen. Zo krijgen initiatiefnemers sneller inzicht in mogelijke aanzienlijke milieueffecten en of het project al dan niet onderworpen is aan een project-MER. Initiatiefnemers moeten concreet motiveren waarom een volledige project-MER niet nodig is en waarom er geen risico is op aanzienlijke milieueffecten. Als er wel risico’s zijn, moet er een volledige project-MER opgesteld worden.

De milieueffectrapportage zal voor een stuk minder verregaand zijn. Zo wil de decreetgever dichter aansluiten bij de minimumverplichtingen van de Europese m.e.r.-richtlijnen.

Expertisecentrum

Het bestaande team MER wordt herdoopt tot een expertisecentrum. Dit centrum zal bestaande kennis en knowhow over milieueffectrapportage bundelen en beschikbaar stellen, samen met best practices en wetenschappelijke achtergrondinformatie. Uitgangspunt is zo breed mogelijk kennis delen: met name MER-coördinatoren, MER-deskundigen en lokale overheden. Zo gaat expertise niet verloren en krijgen lokale besturen voldoende bijstand.

Digitalisering

Er zal een MER-loket komen om informatie en dossierstukken over milieueffectrapportage ook centraal te kunnen beheren, uit te wisselen en toegankelijk te maken. Ook zal het expertisecentrum digitaal screeningstool aanbieden.

Meer weten?

Wist je dat je in de databank van Schulinck Omgevingsrecht per rubriek toelichting en rechtspraak kan opzoeken? Klik ook hier voor een handige wegwijzer die je doorheen alle huidige rubrieken loodst. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een gratis proefabonnement aan!

Bronnen: