Vraag: Wordt een onvergund bedrijf automatisch geregulariseerd door afgifte van een positief planologisch attest?

Antwoord:

Neen, een positief planologisch attest en de daarbij gepaarde wijzigingen aan het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) mogen niet tot doel hebben een illegale toestand (‘een bedrijf in overtreding’) te regulariseren, maar het kan er wel een mogelijk gevolg van zijn. Voldongen feiten mogen geen rol spelen bij de afweging of de planopties ruimtelijk verantwoord zijn (bv. RvS 14 januari 2010, nr. 199.489; RvVb 31 juli 2018, nr. A/1718/1145). Het planologisch attest heeft namelijk tot doel een duidelijk beeld te krijgen over de aard van de overtredingen en over het al dan niet mogelijk zijn van uitzonderingsbepalingen voor de bedrijfsgebouwen (Parl. St. Vl. Parl 2001-2002, nr. 1203/4, 17). Het positief afgeleverde planologische attest en de daaropvolgende wijziging aan het RUP, kunnen logischerwijs wel een regularisatievergunning makkelijker verantwoorden.

Het dient bovendien te worden opgemerkt dat het aanvraagdossier van het planologisch attest niet ontvankelijk (toelaatbaar) zal zijn, zolang er geen regularisatievergunning werd verkregen voor onvergunde constructies of functies die noodzakelijk zijn voor de normale bedrijfsvoering (HANDLEIDING PLANOLOGISCHE ATTESTEN – Departement Omgeving). Dit valt te verklaren doordat het hoofzakelijk vergund karakter van het bedrijf één van de voorwaarden is om een planologisch attest aan te kunnen vragen (artikel 4.4.24 VCRO).

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!