Vraag: Moet de eigenaar van een vervuilde/verontreinigde grond een (oriënterend) bodemonderzoek (OBO) (laten) uitvoeren met oog op de verkoop?

Antwoord:

Neen, er is slechts een OBO vereist bij de overdracht van een risicogrond. Een verontreinigde of vervuilde grond is niet noodzakelijk een risico-grond. Een risicogrond is een een grond waarop een risico-inrichting is of was gevestigd bv. fabrieken, werkplaatsen, etc., die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die vermeld zijn op de indelingslijst die de Vlaamse Regering heeft vastgesteld . Deze ‘lijst’ is terug te vinden als bijlage I van het VLAREBO en bijlage 1 van VLAREM II (kolom 8) naargelang de risico-activiteiten respectievelijk gestart zijn voor 15 juni 2015 en na deze datum. In de lijst wordt de onderzoeksverplichting vastgelegd.

Omgekeerd hoeft een risico-grond helemaal niet vervuild te zijn.

Doorslaggevend voor kwalificatie van een perceel als risicogrond is de feitelijke toestand (bv. onvergunde of illegale risico-inrichting op grond) (M.v.T., Gedr.St. Vl.Parl., 2005-2006, nr. 867/1, p.16-17).

De werkelijke situatie is doorslaggevend om te beoordelen of de grond al dan niet een risicogrond is bv. toekenning van vergunning voor een risico-inrichting die nooit op het perceel aanwezig is geweest.

Burgerrechtelijke aandachtspunten bij overdracht van een verontreinigde grond:

  • De buitencontractuele aansprakelijkheid wegens de niet-vervulling van de précontractuele informatieverplichting van de verkoper is een eerste aandachtspunt, zelfs bij het uitsluiten van de contractuele aansprakelijkheid via exoneratieclausules.
  • Een tweede aandachtspunt betreft de aansprakelijkheid van de verkoper op grond van verborgen gebreken,  aangezien verkopers die te kwader trouw  zijn (dus verkopers die op de hoogte zijn van het gebrek bv. verontreiniging)  zich niet kunnen bevrijden van hun aansprakelijkheid terzake in hun verkoopovereenkomst.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!