Vraag: Kan het louter verwijzen naar de weigeringsbeslissing van het CBS een antwoord zijn op de adviesvraag van de deputatie?

Antwoord:

Neen, een louter als bijlage geüploade weigeringsbeslissing van het CBS in het omgevingsloket is geen ontvankelijk en geldig advies in de zin van artikelen 59 en 105 § 2, lid 1, 4° OVD.

Voor de RvVb volstaat niet het louter hergebruiken van de weigeringsbeslissing in eerste aanleg, temeer dat in een concrete zaak het betrokken CBS ook geen notulen of stukken kon bijbrengen waaruit bleek dat er effectief een advies werd verleend (RvVb 8 oktober 2020, nr. A/2021/0130).

De RvVb besloot dan ook dat het CBS in kwestie niet aantoonde dat ze (tijdig) advies heeft verschaft aan de deputatie in graad van beroep, zodat ze ook niet beschikte over het vereiste belang om een ontvankelijk vernietigingsberoep te kunnen instellen bij de RvVb (artikel 105 §  2, lid 1, 4° OVD):

De enkele vermelding “Beslissing college 01-03-2019 blijft behouden => weigering” in het tekstvak “motivering” (bij de specifieke gebeurtenis “een extern advies werd verleend” in de rubriek ‘adviezen’ van het digitaal dossier) kan niet aanvaard worden als een formeel advies. Deze zinsnede bevat immers geen enkele inhoudelijke uiteenzetting over het standpunt van het college en bovendien wordt deze mededeling niet bevestigd in een officiële beslissing van de verzoekende partij als adviesverlenende instantie. De verzoekende partij brengt ook in het kader van haar wederantwoordnota geen notulen of stukken bij waaruit blijkt dat er effectief een advies is verleend. Ze bevestigt integendeel dat dat ze haar weigeringsbeslissing als advies in de beroepsprocedure heeft “gerecycleerd”. Evenmin kan de als bijlage geüploade weigeringsbeslissing van 1 maart 2019 van de verzoekende partij, die dus dateert van ruim vóór de adviesvraag van de verwerende partij, als een ontvankelijk en geldig advies in aanmerking worden genomen. Uit deze weigeringsbeslissing blijkt weliswaar het standpunt van de verzoekende partij in eerste administratieve aanleg, maar blijkt niet dat ze dit standpunt ook na kennisname van de beroepsgrieven en, desgevallend in beroep gewijzigde plannen, wenst aan te houden dan wel wenst te wijzigen of te nuanceren.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!