Vraag: Kan een woning in een niet-vervallen verkaveling verbouwd worden wanneer een rooilijn door de woning loopt ? 

Antwoord:

Om de gevolgen van een rooilijn in te schatten, moe(s)ten we het Rooilijnendecreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen consulteren en het artikel 4.3.8. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO):

Artikel 4.3.8. §1 VCRO (opvolger van het geschrapt artikel 16 Rooilijndecreet ingevolge artikel 60 van recent Decreet houdende gemeentewegen) luidt als volgt:

 Onverminderd andersluidende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, kan geen vergunning verleend worden voor het bouwen, verbouwen, herbouwen of uitbreiden van een constructie op een stuk grond dat door een rooilijn of een achteruitbouwstrook is getroffen, met uitzondering van de gevallen waarin voldaan is aan een van volgende voorwaarden…

Uit het geciteerde artikel blijkt dat de verbouwingsmogelijkheden voor een woning getroffen door een rooilijn gelimiteerd zijn, met uitzondering van stabiliteitswerken.

Het begrip constructie is gedefinieerd in art. 4.1.1, 3° VCRO, namelijk “een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, al dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan het goed uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig ondergronds”.

Een verkavelingsvergunning heeft geen voorrang op de rooilijnplannen en de daaruit voortvloeiende beperkingen. Het bouwverbod voortkomende uit de rooilijn verhindert dat verdere stedenbouwkundige vergunningen worden afgeleverd, zelfs indien er een verkavelingsvergunning van toepassing is. Bijgevolg is de verkavelingsvergunning dan niet meer uitvoerbaar.

De doelstelling van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen was net de bestaande regelgeving (o.a. wet op de buurtwegen, bepalingen m.b.t. gemeentewegen in Rooilijndecreet…) inzake gemeentewegen te harmoniseren en tot een uniform geheel te komen voor alle gemeentewegen (inclusief de buurtwegen).Vanwege het decreet houdende gemeentewegen moesten de regels m.b.t. gemeentelijke rooilijnen uit het Rooilijndecreet geschrapt worden met als gevolg dat het Rooilijnendecreet nog louter betrekking heeft op gewestelijke rooilijnen.