Vraag: Mogen stedenbouwkundige verordeningen bestemmingsvoorschriften bevatten?

Antwoord: Neen, bestemmingsvoorschriften zijn stedenbouwkundige voorschriften voorbehouden voor gewestplannen, algemene of bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen (artikel 4.1.1, 1° VCRO). De inhoud van stedenbouwkundige verordeningen is strikt vastgelegd (Amendementen, Parl.St. Vl.Parl. 2009-09, nr. 2011/3, 13-14), en omvat slechts inrichtings- en beheersvoorschriften (artikel 2.3.1 VCRO).

Stedenbouwkundige verordeningen mogen slechts bepalingen bevatten die uitsluitend het ruimtelijke aspect van bepaalde materies beogen te regelen. Deze materies zijn limitatief vastgelegd, hetgeen betekent dat uitbreiding niet mogelijk is (Amendementen, Parl.St. Vl.Parl. 2009-09, nr. 2011/3, 13-14). De aspecten die geen onderdeel uitmaken van het ruimtelijk beleid moeten binnen hun eigen beleidsdomeinen geregeld worden.

Omwille van het beperkt toepassingsgebied van de verordeningen (artikel 2.3.1 VCRO), horen bestemmingsvoorschriften daar dus niet thuis (Parl.St. Vl.Parl. 1998-99, nr. 1332/1, 37). Bestemmingsvoorschriften bepalen welke functies en activiteiten (of meerdere tegelijk) in een gebied toegelaten zijn. Daarbij is een zuinig ruimtegebruik aan de orde. Dit kan bijvoorbeeld door het reserveren van bepaalde bedrijventerreinen voor watergebonden activiteiten of het aangeven van dichtheden in woongebieden.

Stedenbouwkundige verordeningen mogen wel betrekking hebben op inrichtingsvoorschriften. Deze voorschriften ordenen in de eerste plaats een gebied, maar omvatten ook bepalingen inzake morfologie en uitzicht (beeldwaarde). Enkele voorbeelden zijn voorschriften over kavelgroottes, ontsluiting door wegeninfrastructuur, ecologische infrastructuur, buffering, bebouwingsvrije zones, het al dan niet toelaten van bebouwing, het type, de plaatsing en het volume van gebouwen, reliëfwijziging, esthetische voorschriften i.v.m. bouwmaterialen, enzovoort.

Daarnaast mogen stedenbouwkundige verordeningen ook betrekking hebben op beheersvoorschriften. Deze voorschriften zijn gericht zijn op het behoud van de ruimtelijke voorwaarden voor het goede functioneren van de toegelaten functies en activiteiten in een bepaald gebied. Ze omvatten ook bepalingen over de bewaring van ruimtelijk karakteristieke elementen of eigenschappen van een gebied. Voorbeelden zijn voorschriften over reliëfwijziging, een algemeen voorschrift over de bewaring van het landschappelijk of architectonisch karakter of de bewaring van een beeldbepalend groenelement in een bebouwde omgeving (Parl.St. Vl.Parl. 1998-99, nr. 1332/1, 23).

Meer informatie over de doelstellingen van gewestelijke, provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en de materies die de voorschriften mogen bevatten is uitgebreid terug te vinden in Schulinck Omgevingsrecht.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!