Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Verleent het Agentschap voor Natuur en Bos advies voor een vergunning tot bosaanleg in agrarisch gebied?

Antwoord: Ja, sinds 8 augustus 2022 is ook het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) nodig.

Voor bosaanleg in agrarische gebieden is een vergunning van het college van burgemeester en schepenen (CBS) nodig. Dit is geen omgevingsvergunning en ook geen stedenbouwkundige vergunningsplichtige handeling. De procedure staat namelijk in artikel 35bis §5 Veldwetboek en in artikel 87 lid 4 Bosdecreet. Zo is onder meer het advies van het departement Landbouw en Visserij nodig.

In 2022 paste een wijzigingsdecreet artikel 35bis §5 Veldwetboek en artikel 87 lid 4 Bosdecreet aan. Sinds de inwerkingtreding ervan op 8 augustus 2022 is (Parl.St. Vl.Parl. 2021-22, nr. 1292/6, 2):

  • ontwikkeling mogelijk van een bosrand bestaande uit mantel-zoomvegetaties binnen de 6 meterzone van de perceelsgrens
  • ook het advies van ANB nodig, naast het advies van het departement Landbouw en Visserij

De adviezen van ANB en het departement Landbouw en Visserij volgen binnen een termijn van 20 dagen vanaf de datum van verzending. Bij gebrek aan advies binnen deze termijn, acht het CBS het advies gunstig.

Het CBS zelf beslist over de vergunningsaanvraag binnen 30 dagen na de indiening ervan. Doet het dit niet binnen die termijn, is de bebossing vergund geacht. Het CBS kan trouwens enkel gemotiveerd de aanvraag weigeren. Binnen 1 maand na kennisgeving van de beslissing, kan de aanvrager tot slot beroep instellen bij de deputatie.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan of vul onderstaand formulier in!