Mag de gemeente een vergunning verlenen als de aanvraag strijdig is met een direct werkende norm?

Antwoord: Neen, als een aanvraag strijdig is met een direct werkende norm volgt een weigering of een vergunning onder voorwaarden die de naleving van de sectorale regelgeving waarborgen (artikel 4.3.3 VCRO).

Uit artikel 4.3.3 VCRO volgt dat wanneer uit de verplicht in te winnen adviezen blijkt dat het aangevraagde strijdig is met direct werkende normen buiten het beleidsveld van de ruimtelijke ordening, de gemeente in beginsel:

  • de vergunning moet weigeren of
  • de vergunning aan voorwaarden moet verbinden die de naleving van de sectorale regelgeving waarborgen

In beginsel heeft een advies dat wijst op een strijdigheid met direct werkende normen dus tot gevolg dat de gemeente een gebonden bevoegdheid heeft en de vergunning moet weigeren of aan voorwaarden moet onderwerpen om de naleving van sectorale regelgeving te verzekeren.

Direct werkende normen zijn wetskrachtige, reglementaire of beschikkende bepalingen die op zichzelf volstaan om toepasbaar te zijn, zonder dat verdere reglementering met het oog op precisering of vervolledigen noodzakelijk is, zoals bv. bepaalde artikelen uit het Natuurdecreet, het Onroerenderfgoeddecreet, het Bosdecreet ect.
Het advies moet de direct werkende normen wel vermelden en de strijdigheid van de aanvraag met deze normen afdoende motiveren. (artikel 4.3.3 lid 2 VCRO en RvVb 14 januari 2020, nr. A/1920/0424).

Dat een vergunningsaanvraag volgens een bindend advies strijdig is met direct werkende normen is bovendien als motivering voldoende om de vergunning te weigeren. De gemeente beslist ook zelf of het opportuun is om voorwaarden op te leggen opdat het aangevraagde de naleving van de sectorale regelgeving kan waarborgen. De gemeente is dus niet verplicht om voorwaarden op te leggen (RvVb 16 april 2019, nr. A/1819/0892 en RvVb 1 juli 2014, nr. A/2014/0468)

Meer toelichting en rechtspraak hierover vinden onze klanten op deze pagina van Schulinck Omgevingsrecht.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!